Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-62: Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT

RK-03-2021-62.pdf, RK-03-2021-62pr01.xlsx , RK-03-2021-62pr02.pdf , RK-03-2021-62pr03.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-03-2021-62
Název Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT
Zpracoval M. Kastner, K. Smetanová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na organizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 08/2020 dne 22. 12. 2020 usnesením č. 0580/08/2020/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021. V Rozpočtu kraje 2021 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 2 200 000 Kč na „Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT“ (PŘÍLOHA Š2). V roce 2021 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat 2 organizace zřizované Krajem Vysočina a 5 organizací zřizovaných obcemi. OŠMS obdrželo od organizací zřizovaných obcemi žádosti na dofinancování soutěží v celkové výši 1 097 479 Kč dle materiálu RK-03-2021-62, př. 1.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky ve výši 165 652 Kč příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Pelhřimov, Třída Legií 382,  příspěvková organizace;  IČO 71235701, na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT z kapitoly Školství, mládeže a sportu dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1. Smlouvu o poskytnutí dotace obsahuje materiál RK-03-2021-62, př. 2. Nedílnou součástí této smlouvy je žádost o poskytnutí dotace.

 

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat Radě Kraje.

 

OŠMS zároveň navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1. Částku ve výši 931 827 Kč uhradit z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže.

 

Podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

 

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahuje materiál RK-03-2021-62, př. 3. Nedílnou součástí těchto smluv jsou žádosti o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti – podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce je uvažována částka 2 200 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (ÚZ 00031).

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kterou zřizuje obec, ve výši 165 652 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-03-2021-62, př. 2;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 931 827 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu RK-03-2021-62, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2021-62, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz