Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-66: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"

RK-03-2021-66.pdf, RK-03-2021-66pr01.pdf , RK-03-2021-66pr02.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-03-2021-66
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu“, která byla zahájena na základě usnesení rady kraje č. 1257/21/2020/RK ze dne 30. 6. 2020.

Cílem veřejné zakázky je celková modernizace vstupního objektu Nemocnice Nové Město na Moravě, ve kterém se nacházejí laboratoře OKB, výdejna léků a provoz občerstvení. Díky provedení přístavby a nástavby mohou být práce prováděny za provozu objektu ve třech navazujících etapách. Do rekonstrukce jsou zahrnuty přípojky inženýrských sítí a nezbytné venkovní úpravy.

Veřejná zakázka bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena ve výši 98 540 000 Kč bez DPH. Zadavatel při stanovení předpokládané hodnoty vycházel z projekčního rozpočtu zpracovaného zhotovitelem projektové dokumentace s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu“, projekční kanceláří ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava, IČO 479 16 621.

Pro výběr dodavatele bylo použito otevřené řízení dle § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) s využitím hodnocení formou elektronické aukce. Zadávací řízení bylo zahájeno odesláním Oznámení o zahájení veřejné zakázky do Věstníku veřejných zakázek dne 2. 7. 2020. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla určena nejnižší nabídková cena bez DPH. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 20. 8. 2020 v 10:00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel 9 platných nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne bez zbytečného odkladu a zároveň byl pořízen Protokol o otevírání nabídek, jenž je obsahem materiálu RK-03-2021-66, př. 1. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise jmenovaná usnesením rady kraje č. 1257/21/2020/RK ze dne 30. 6. 2020. V rámci činnosti hodnotící komise byly pořízeny dokumenty požadované ZZVZ viz materiály RK-03-2021-66, př. 1 (Protokol o otevírání obálek, Výsledky posouzení splnění podmínek účasti), RK-03-2021-66, př. 2 (Výsledek posouzení splnění podmínek účasti, Zpráva o hodnocení před elektronickou aukcí, Zpráva o hodnocení elektronickou aukcí, Posouzení nabídkové ceny).

Jako nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu“ byla na základě elektronické aukce vyhodnocena nabídka účastníka řízení ESOX, spol. s r. o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno s nabídkovou cenou 92 490 000 Kč bez DPH.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout vybrat účastníka ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu".

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s návrhem řešení.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu" v souladu se Zprávou o hodnocení elektronickou aukcí dle materiálu RK-03-2021-66, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem "Nemocnice Nové Město na Moravě - rekonstrukce vstupního pavilonu";

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz