Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-75: Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - zpráva o ukončení 3. etapy

RK-03-2021-75.pdf, RK-03-2021-75pr01.pdf , RK-03-2021-75pr02.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-03-2021-75
Název Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. - zpráva o ukončení 3. etapy
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o pravidelnou zprávu o stavu projektu, souvisejí s ukončením 3. etapy z celkem 7  plánovaných - Zpráva o realizaci a Žádost o platbu. Za 3. etapu je požadována dotace z IROP ve výši 6 846 940,42 Kč. Třetí etapa projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. probíhala od 1 10. 2020 do 31. 12. 2020.

 

Projekt je realizován v rámci Výzvy 81 IROP, pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950. Cílem je vybudování komunitní domácnosti pro 12 klientů, zázemí pro denní aktivity a denní stacionář s maximální okamžitou kapacitou 4 osoby v Měříně. Předpokládané celkové náklady projektu činí 52,7 mil. Kč při dotaci z IROP ve výši 46,1 mil. Kč.

 

V souvislosti s ukončením třetí etapy byla podána i Žádost o změnu č. 7 dle materiálu RK-03-2021-75, př. 1, kterou:

  • byly převedeny nevyužité finanční prostředky z 3. etapy do 4. etapy, čímž došlo k úpravě plánovaného rozpočtu 3. etapy se skutečným čerpáním;
  • byl do projektu doplněn výsledek veřejné zakázky na koordinátora BOZP, realizované v rámci dynamického nákupního systému.

 

V průběhu třetí etapy projektu pokračovaly stavební práce. Celkové náklady za 3. etapu byly ve výši 7 618 359,58 Kč, na které je požadována dotace ve výši 6 846 940,42 Kč. Zpráva o realizaci (materiál RK-03-2021-75, př. 2) a Žádost o platbu budou zpracovány v informačním systému MS2014+ v souladu s platnými podmínkami Rozhodnutí, Specifickými a Obecnými pravidly.

Návrh řešení

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. dle materiálu RK-03-2021-75, př. 1;

schvaluje

podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za třetí etapu projeku Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto dokumenty, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz