Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-76: Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-03-2021-76.pdf, RK-03-2021-76pr01.pdf , RK-03-2021-76pr02.pdf

Číslo materiálu 76
Číslo jednací RK-03-2021-76
Název Předfinancování projektů transformace v roce 2021 - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Fejt, E. Komínková, R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému
Shrnutí:
Jedná se o požadavek schválení předfinancování u realizovaných projektů transformace sociálních služeb z Fondu strategických rezerv v maximální výši 30 000 000 Kč, a tím zajištění cashflow pro úhradu nákladů projektů do konce 1. pololetí roku 2021.
 

Kraj Vysočina podal do IROP v rámci programového období 2014 - 2020 celkem 11 projektů. Jejich přehled, aktuální stav a předpokládané rozpočty jsou součástí materiálu RK-03-2021-76, př. 1. Celkové odhadované náklady projektů jsou ve výši cca 703,7 mil. Kč, při předpokládané výši dotací 517,5 mil. Kč.

Všechny projekty jsou financovány v režimu ex-post, a proto bylo postupně již schváleno předfinancování v celkové výši 225 mil. Kč z Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů. Z této částky již bylo vyčerpáno 224,9 mil Kč na úhradu dosavadních nákladů projektů, které činí k lednu 2021 celkem 403,9 mil. Kč. Zbývající část byla uhrazena z již obdržených dotací na jednotlivých projektech.

Harmonogram všech žádostí o platbu je nastaven tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů, tj. každé 3 měsíce. Dále v případě, že projekt již disponuje na účtu projektu takovým zůstatkem finančních prostředků, který výrazně převyšuje finanční potřeby pro jeho dokončení, jsou tyto prostředky vráceny zpět do Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů. Takto již bylo vráceno zpět celkem 20,4 mil. Kč.

Výhled cashflow u jednotlivých projektů na 1. pololetí roku 2021 je uveden v materiálu RK-03-2021-76, př. 2.

Návrh řešení

Pro zajištění další realizace projektů je nezbytné rezervovat z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů finanční prostředky ve výši max. 30 mil. Kč, k zajištění cashflow pro 1. pololetí roku 2021 dle materiálu RK-03-2021-76, př. 2.

Na zvláštním účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II.", se nyní nachází přebytek finančních prostředků po obdržení dotace, který umožňuje dokončit realizaci projektu a současně provést již nyní vratku ve výši 10 mil. Kč do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení. Schválené finanční prostředky budou převáděny postupně podle potřeby jednotlivých projektů.

Návrh usnesení schvaluje

převod části zůstatku ve výši 10 000 000 Kč ze zvláštního účtu projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov II." zpět do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-76, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz