Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-81: Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

RK-03-2021-81.pdf, RK-03-2021-81pr01.pdf , RK-03-2021-81pr02.doc , RK-03-2021-81pr03.doc , RK-03-2021-81pr04.xls , RK-03-2021-81pr05.xls , RK-03-2021-81pr06.xls , RK-03-2021-81pr07.pdf , RK-03-2021-81pr08.doc

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-03-2021-81
Název Rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, P. Švanda, T. Homolková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 8
Popis problému

Materiál se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb a dále poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje (z prostředků MPSV a z prostředků kraje) a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (z prostředků MPSV). Z hlediska finančních zdrojů schválených pro rok 2021 má kraj nyní podle rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace k dispozici částku ve výši 1 068 024 821 Kč a dle schváleného rozpočtu prostředky kraje ve výši 58 293 000 Kč. V tomto materiálu je navrženo rozdělení prostředků z prostředků MPSV ve výši 941 701 000 a z rozpočtu kraje ve výši 48 384 000 Kč s tím, že zbývající prostředky jsou ponechány jako rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb a pro financování služeb, které jsou financovány z celostátního programu MPSV.

Nařízením vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 12. 2020, došlo s účinností od 1. 1. 2021 k navýšení platových tarifů některých zaměstnanců ve veřejných službách. Z tohoto důvodu je pro stanovení výše vyrovnávací platby potřebné navýšení hodnot obvyklých nákladů schválených radou kraje v rámci výše uvedené výzvy.

Návrh řešení

Navrhujeme přijmout účelovou dotaci z MPSV ve výši 1 068 024 821 Kč dle materiálu RK-03-2021-81, př. 1 do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Navrhujeme radě kraje schválit změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1743/28/2020/RK (nová hodnota zohledňuje navýšení platů a mezd, které bylo vládou schváleno až poté, co rada kraje schválila původní hodnoty) a  redukční koeficient pro rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-81, př. 2, aby odpovídaly reálnému stavu a objemu rozdělovaných prostředků.

 Povinnosti spojené s použitím prostředků z MPSV zřizovatel na příspěvkové organizace přenese schválením Závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13305 pro rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-81, př. 3. Dále navrhujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření a rozpis účelové dotace z MPSV (ÚZ 13 305) a rozpis části prostředků na kapitole Sociální věci (ÚZ 13305 a ÚZ 053) dle materiálů RK-03-2021-81, př. 4, RK-03-2021-81, př. 5 a RK-03-2021-81, př. 6.

U příspěvkových organizací kraje navrhujeme, aby si zastupitelstvo kraje vyhradilo v tomto případě schválit navýšení příspěvku na provoz, který bude v části přidělené tímto způsobem sledován pod účelovým znakem 13 305. Výše příspěvků na provoz pro jednotlivé organizace je uvedena v  materiálu RK-03-2021-81, př. 4 v celkové výši 434 945 000 Kč.

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit výši příspěvku kraje na vyrovnávací platbu ve výši 555 140 000 Kč dle materiálů RK-03-2021-81, př. 5 (pobytové služby pro seniory a pečovatelská služba) a RK-03-2021-81, př. 6 (ostatní sociální služby).

Do konce 1. pololetí bude vyhodnoceno, které služby by měly být dofinancovány z nerozdělených prostředků na kapitole Sociální věci a zda zajištění provozu sociálních služeb na území kraje vyžaduje nějaké další dofinancování.

V materiálu RK-03-2021-81, př. 7 je předložen návrh jednotlivých smluv o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 068 024 821 Kč, která je určena pro poskytovatele sociálních služeb v Kraji Vysočina (ÚZ 13305).

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:ZZ02767.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 068 024 821 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-81, př. 1;
  • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1743/28/2020/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2021 dle materiálu RK-03-2021-81, př. 2;
  • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2021“ dle materiálu RK-03-2021-81, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-03-2021-81, př. 4, RK-03-2021-81, př. 5 a RK-03-2021-81, př. 6;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 434 945 000 Kč dle materiálu RK-03-2021-81, př. 4;
  • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 555 140 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-03-2021-81, př. 5 a RK-03-2021-81, př. 6;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-03-2021-81, př. 7.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz