Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-03: Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018

RK-04-2018-03.pdf, RK-04-2018-03pr01.pdf , RK-04-2018-03pr02.pdf , RK-04-2018-03pr03.pdf , RK-04-2018-03pr04.pdf , RK-04-2018-03pr05.pdf , RK-04-2018-03pr06.xls

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-04-2018-03
Název Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá P. Pavlinec, I. Šteklová
Počet příloh 6
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 12. 12. 2017 schválilo usnesením č. 0536/07/2017/ZK Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 (dále jen „Program“). Program je zaměřen na řešení hlavních bezpečnostních problémů identifikovaných na základě bezpečnostní analýzy kriminality kraje v roce 2017 (RK-04-2018-03, př. 6), která není kompletní z důvodu chybějících aktuálních údajů. Mezi bezpečnostní problémy se, kromě jiných, řadí i narůstající počet bezpečnostních incidentů a trestných činů páchaných prostřednictvím IT technologií. V rámci Programu je realizována řada opatření pracovní skupinou prevence kriminality a pracovní skupinou pro elektronickou bezpečnost, na které jsou vyčleněny finanční prostředky na kapitole Požární ochrana a ISZ a na kapitole Informatika.

Dalším možným zdrojem financování jsou dotace ze státního rozpočtu na řešení problémů vymezených ve Strategii prevence kriminality ČR na léta 2016 až 2020. Mezi takové problémy se řadí i prevence páchání trestné činnosti prostřednictvím IT technologií. Z tohoto důvodu byly zpracovány projekty „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ a „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“.  Jejich cílem je dosáhnout snížení nebo omezení tzv. kyberkriminality v kraji a pomoc obětem trestných činů.

Jednou z podmínek pro poskytnutí státní dotace je povinná finanční spoluúčast ve výši minimálně 10% z celkových skutečných nákladů na jednotlivý projekt.

V minulých letech byla žádost o státní dotaci podávána v písemné podobě. V letošním roce se žádost o státní dotaci podává elektronicky na základě výzvy Ministerstva vnitra ČR na rok 2018 dle materiálu č. RK-04-2018-03, př. 1. Jelikož je žádost podávaná elektronicky a její vygenerování v souboru Pdf. je možné až po finálním odeslání žádosti na Ministerstvo vnitra ČR, nelze žádost přiložit jako přílohu a podklad pro odůvodnění.

Návrh řešení

Odbor informatiky a odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje požádat o státní dotaci na realizaci projektů:

  1. „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ (podrobný popis projektu je uveden v příloze RK-04-2018-03, př. 2; rozpis nákladů je uveden v příloze RK-04-2018-03, př. 3). Povinná spoluúčast ve výši 60 000 Kč bude hrazena z kapitoly Informatika.
  2. „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ (podrobný popis projektu je uveden v příloze RK-04-2018-03, př. 4, rozpis nákladů je uveden v příloze RK-04-2018-03, př. 5). Povinná spoluúčast ve výši 15 000 Kč bude hrazena z kapitoly Informatika.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina:

  1. „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ dle materiálu RK-04-2018-03, př. 1,
  2. „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ (dle materiálu RK-04-2018-03, př. 2;
souhlasí

s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektů:

  1. „Konference - Řešení elektronického násilí a kyberkriminality“ ve výši 60 000 Kč dle materiálu RK-04-2018-03, př. 1;
  2. „Kraje pro bezpečný internet - Výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi“ ve výši 15 000  Kč dle materiálu RK-04-2018-03, př. 2.
Odpovědnost Odbor informatiky, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz