Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-07: Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-04-2018-07.pdf, RK-04-2018-07pr01.doc

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-04-2018-07
Název Stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, E. Horná, K. Kotrba, L. Seidl, V. Švarcová, K. Ubr
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 1619/28/2017/RK stanovila rada kraje počet 456 zaměstnanců k 1. 10. 2017.

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců o 8 pracovních míst, a to takto:

 

Navýšení počtu zaměstnanců k 15. 2. 2018 o 3 pracovní místa na odboru školství, mládeže a  sportu, oddělení rozvoje vzdělávání, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Jedná se o navýšení v souvislosti se zvýšením agendy při realizaci projektu na implementaci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina s názvem „Učíme se ze života pro život“ (dále také „projekt“).

Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 2102/38/2017/RK ze dne 28. 11. 2017 schválila projektový záměr projektu „Učíme se ze života pro život“ a uložila odboru školství, mládeže a sportu (dále jen „OŠMS“) předložit projektovou žádost projektu poskytovateli dotace MŠMT ČR. Dále Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0591/07/2017/ZK ze dne 12. 12. 2017 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu „Učíme se ze života pro život“ ve výši max. 4 200 000 Kč. Realizace projektu započala a způsobilé výdaje dle podmínek operačního programu lze proplatit ode dne 1. 1. 2018.

Na všechny 3 pozice jsou v rámci přímých nákladů vyčleněny finanční prostředky na úhradu osobních a s nimi souvisejících výdajů včetně přídělu do sociálního fondu a dalších výdajů z projektu (evropských dotací). Neuznatelným nákladem projektu je příspěvek na dopravu.

 

Navýšení počtu zaměstnanců k 1. 3. 2018 o 2 pracovní místa na odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany a prevence, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Jedná se o navýšení z důvodu potřeby zajištění realizace nově schváleného projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina. Na realizaci tohoto projektu, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828, byla na základě podané žádosti přiznána Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace rozhodnutím č. OPZ007-871-28/2017 ze dne 27. 11. 2017. Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Na obě pozice jsou v rámci přímých nákladů vyčleněny finanční prostředky na úhradu osobních a s nimi souvisejících výdajů z projektu (evropských dotací). Neuznatelným nákladem projektu je příděl do sociálního fondu, bonusy zaměstnavatele.

 

Navýšení počtu zaměstnanců k 1. 3. 2018 o 1 pracovní místo na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.

Jedná se o navýšení z důvodu potřeby personálního zajištění výkonu činností finančního manažera v několika projektech odboru sociálních věcí, které jsou již v etapě realizace. Jeho činnost je hrazena z nepřímých nákladů projektů, kdy ve všech případech je poměr spoluúčasti 95 % z evropských fondů a státního rozpočtu a zbývajících 5 % z prostředků Kraje Vysočina. Konkrétně se jedná o individuální projekt podpory vybraných sociálních služeb, dále o projekt optimalizace sítě pobytových zařízení v Kraji Vysočina a projekt podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina.

Z výše uvedených projektů (evropských dotací) lze použít finanční prostředky vyčleněné v rámci nepřímých nákladů na úhradu osobních a s nimi souvisejících výdajů  na zajištění činnosti finančního manažera, a to v poměru odpovídajícím výši úvazku na daný projekt. Neuznatelným nákladem projektů je příděl do sociálního fondu, bonusy zaměstnavatele.

 

Navýšení počtu zaměstnanců k 1. 4. 2018 o 1 pracovní místo na odboru životního prostředí a  zemědělství, oddělení zemědělství, a to na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodu potřeby posílení řešení dotační agendy lesního hospodářství a zemědělství.

Požadavek na navýšení souvisí zejména s legislativní změnou, zvýšenými nároky vycházejícími z Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále se jedná o navýšení z důvodu přípravy nového dotačního titulu podle Zásad zastupitelstva kraje, který bude reagovat nejen na kalamitní situaci ve výskytu kůrovce, ale i na požadavek samosprávy Kraje Vysočina k řešení zadržení vody v krajině z důvodu dlouhodobého období sucha.

U uvedeného pracovního místa je třeba zajistit úhradu osobních a souvisejících výdajů z rozpočtu kraje.

 

Navýšení počtu zaměstnanců k 1. 5. 2018 o 1 pracovní místo na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodu zvýšení efektivity ze strany kraje především v oblasti strategického a koncepčního plánování cestovního ruchu a poradenské a informační činnosti pro ostatní aktéry cestovního ruchu. Dále se jedná o navýšení z důvodu návaznosti na plánovaný nárůst agendy související s realizací opatření a nových agend v souvislosti se zpracováním a přijetím nového koncepčního dokumentu „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“.

U uvedeného pracovního místa je třeba zajistit úhradu osobních a souvisejících výdajů z rozpočtu kraje.

 

V materiálu RK-04-2018-07, př. 1 je uveden podrobný popis navrhovaných pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení.

Ve všech případech byla tato problematika projednána mezi vedením úřadu, příslušnými členy rady kraje a vedoucími příslušných odborů a byla deklarovaná společná vůle požádat radu kraje o souhlas s navrženým řešením.

Uvedené navýšení je ve všech případech nezbytné ke zmírnění existujících rizik majetkové i nemajetkové povahy.

Navrhované navýšení by mělo pokrývat požadavky na zabezpečení činností kraje za předpokladu, že další nároky nevyvolají zásadní legislativní změny. Tento předpoklad se rovněž netýká situací, kdy budou předloženy projekty financované z prostředků EU, které umožňují financování jejich administrace z prostředků těchto projektů.

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu:

  • k 15. 2. 2018 na 459 zaměstnanců,
  • k 1. 3. 2018 na 462 zaměstnanců,
  • k 1. 4. 2018 na 463 zaměstnanců,
  • k 1. 5. 2018 na 464 zaměstnanců.

Ředitel krajského úřadu navrhuje schválení rozpočtového opatření, které spočívá ve zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců hrazených z kapitoly Krajský úřad (571 tis. Kč), souvisejících odvodů (198 tis. Kč) a přídělu do Sociálního fondu pro rok 2018 (23 tis. Kč). Celkem se jedná o částku 792 tis. Kč.

O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Stanoviska Grémium ředitele

Souhlasí s navrženým řešením.

Odbor informatiky

bere materiál na vědomí

Oddělení hospodářské správy

bere materiál na vědomí

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 44 960 tis. Kč.

Návrh usnesení stanoví
  • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 15. 2. 2018 na 459 zaměstnanců;
  • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 3. 2018 na 462 zaměstnanců;
  • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 4. 2018 na 463 zaměstnanců;
  • v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2018 na 464 zaměstnanců;
schvaluje
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 571 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 769 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 792 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 15. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz