Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-11: Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-04-2018-11.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-04-2018-11
Název Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. prosince 2011, článkem 2, odst. 1, písm. e) - vyřazení majetku trvale nepotřebného pro činnost organizace, který příspěvková organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, podala Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“), návrh na vyřazení majetku.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím o nepotřebnosti majetku z 20. prosince 2017 a navrhuje jeho vyřazení:

  • přístroj ultrazvukový litotriptor LUS, inventární číslo 002-000-000-480, rok výroby 1993, pořizovací cena 369 896 Kč, zůstatková cena 0 Kč.

Vyřazovaný majetek byl nemocnici bezúplatně převedený od zřizovatele dne 1. června 2009, zařízení je zastaralé, nefunkční a neopravitelné.

Trvale nepotřebný majetek, který organizace nabyla do svého vlastnictví bezúplatným převodem od svého zřizovatele, je podle § 27, odst. 6 zákona organizace povinna nabídnout přednostně bezúplatně zřizovateli. Nepřijme-li zřizovatel písemnou nabídku, může příspěvková organizace po jeho předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek stanovených zřizovatelem.

Nemocnice zveřejnila nabídku nepotřebného majetku na internetových stránkách kraje ve dnech 1. - 15. prosince 2017,  ale žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem.

Návrh řešení

S ohledem na stáří a stav majetku navrženého k vyřazení, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje odmítla nabídku na bezúplatný převod majetku a vyslovila souhlas s jeho vyřazením, poté bude majetek odborně fyzicky zlikvidován.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku 

  • přístroj ultrazvukový litotriptor LUS, inventární číslo 002-000-000-480, rok výroby 1993, pořizovací cena 369 896 Kč, zůstatková cena 0 Kč

do vlastnictví kraje;

souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:

  • přístroj ultrazvukový litotriptor LUS, inventární číslo 002-000-000-480, rok výroby 1993, pořizovací cena 369 896 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz