Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-19: Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina

RK-04-2018-19.pdf, RK-04-2018-19pr01.xls

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-04-2018-19
Název Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší možnost realizovat cizím investorům stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostmi o souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. S ohledem na ustanovení § 184a zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, musí stavebník doložit stavebnímu úřadu souhlas vlastníka pozemku, určeného k zastavění. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-04-2018-19, př. 1.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavebními záměry.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích dle materiálu RK-04-2018-19, př. 1, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle výše uvedeného materiálu.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhlasné vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, oddělení TS Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava zn. 008187/17 ze dne 3.8.2017.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, oddělení technicko - správní, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou zn. KSAUSVPO/12605/2017 ze dne 30.10.2017.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava

Závazné stanovisko č.j. KRPJ-83118-1/ČJ-2017-160706 ze dne 16.8.2017.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou

Závazné souhlasné stanovisko č.j. KRPJ-96032-1/ČJ-2017-161406 ze dne 19.10.2017.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, oddělení TSO Žďár nad Sázavou zn. KSAUSPO/17259/2017 ze dne 20.12.2017.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, oddělení TSO Žďár nad Sázavou zn. KSAUSPO/5274/2017 ze dne 12.5.2017.

Návrh usnesení rozhoduje

vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-04-2018-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz