Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-22: Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Třebíč

RK-04-2018-22.pdf, RK-04-2018-22pr01.doc , RK-04-2018-22pr02.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-04-2018-22
Název Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Třebíč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby "OA a HŠ Třebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova". Stavba bude spočívat ve vybudování venkovní lávky, úpravy zpevněné plochy, zateplení obvodového zdiva v oblasti soklu a základového zdiva  pod úrovní upraveného terénu, zřízení dvou revizních šachet a úpravy části drátěného oplocení. Stavba bude z převážné části realizována na pozemcích kraje a pouze zčásti na pozemcích ve vlastnictví města Třebíč. Stavbou budou dotčeny tyto pozemky ve vlastnictví města: par. č. 150/1- ost. plocha, par. č.  1461/7 - ost. plocha, par. č. st. 218 . zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - objekt občanské vybavenosti č.p. 59 v k. ú. Třebíč. Město Třebíč souhlasí s výše uvedenou stavbou a dotčením pozemků v jeho vlastnictví a předložilo návrh smlouvy zakládající právo provést stavbu. Tato smlouva bude sloužit pro stavební řízení.

Návrh řešení

OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně stavebníka a městem Třebíč, na straně vlastníka dotčených pozemků smlouvu zakládající právo provést stavbu uvedenou v materiálu RK-04-2018-22, př. 1. Po dokončení stavby vyhotoví stavebník geometrický plán na zaměření stavby a požádá město o majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi městem Třebíč a Krajem Vysočina smlouvu zakládající právo provést stavbu "OA a HŠ Třebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova", kterou budou dotčeny mimo jiné i pozemky ve vlastnictví města Třebíč.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít městem Třebíč, na straně vlastníka dotčených pozemků a Krajem Vysočina, na straně stavebníka smlouvu zakládající právo provést stavbu "OA a HŠ Třebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova", kterou budou dotčeny mimo jiné pozemky par. č. 150/1 - ost. plocha, par. č. 1461/7 - ost. plocha  st. par. č. 218 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 59 v k. ú. Třebíč,  ve vlastnictví města Třebíč.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz