Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-23: Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů

RK-04-2018-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-04-2018-23
Název Doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do předfinancování projektů
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0557/06/2015/ZK zapojení příspěvkových organizací do procesu transformace, s ohledem na specifické podmínky výzev IROP a OPZ. Zastupitelstvo kraje zároveň schválilo předfinancování projektů z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v celkové výši  55  000 000 Kč,  usnesením č. 0557/06/2015/ZK a  usnesením č. 0259/03/2016/ZK. Projekty s názvem Transformace Domova Kamélie Křižanov I. - IV. a Transformace Domova Háj I. – IV. na vybudování nových domácností pro klienty Domova Kamélie Křižanov, Domova Háj a Domova ve Zboží, byly odborem sociálních věcí zpracovány a předloženy do již vyhlášených výzev. V současné době probíhá jejich hodnocení kontrolním orgánem.

S ohledem na budoucí potřebu zajištění mobility klientů z jednotlivých domácností do ambulantních služeb, konzultoval odbor sociálních věcí možnost zajištění financování nákupu nových vozidel s úpravou pro imobilní klienty prostřednictvím výzvy č. 77 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.. Varianta předložení žádosti o dotaci na pořízení nových vozidel pro ambulantní služby vybudované v rámci transformace, byla kontrolním orgánem shledána jako přípustná,  přičemž nákup automobilu by byl způsobilým výdajem projektu a výše dotace by činila 90 % z těchto způsobilých výdajů.

Na základě výsledku konzultace předkládáme informace o projektu s názvem "Nákup automobilu pro ambulantní služby v rámci procesu transformace", který byl zadán do zásobníku akcí. V rámci projektu by došlo k nákupu celkem 3 vícemístných automobilů se speciální úpravou pro převoz klientů upoutaných na invalidní vozík. Každé auto by bylo určeno pro jednu lokalitu, ve které budou vybudovány v rámci transformace prostory pro ambulantní služby. Jedná se o města Třešť, Golčův Jeníkov a Světlá nad Sázavou, kde vzniká jak komunitní bydlení pro klienty, tak právě zmíněné zázemí pro ambulantní služby, do kterých mohou dojíždět jak klienti z jiných transformovaných domácností, tak klienti, kteří v současnosti žijí mimo pobytovou službu v  domácím prostředí.

Finanční prostředky na předfinancování, které zastupitelstvo schválilo pro již podané projekty v  rámci procesu transformace, bychom využili i pro realizaci tohoto projektu pod názvem "Nákup automobilu pro ambulantní služby v rámci procesu transformace". Z předfinancování by byly uhrazeny celkové výdaje za nákup automobilů. Dotace ve výši 90 % způsobilých výdajů bude v  případě úspěšnosti projektu vyplacena až po ukončení samotného projektu v rámci závěrečné žádosti o platbu, jelikož se jedná o projekt financovaný ex-post.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z  Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č.  0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č. 0259/03/2016/ZK.

 

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

Podle údajů v zásobníku akcí budou pořizovací náklady na tři automobily 3,3 mil. Kč, dotace z IROP by měla pokrýt 90% způsobilých výdajů.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č.  0259/03/2016/ZK.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz