Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-33: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

RK-04-2018-33.pdf, RK-04-2018-33pr01.xls

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-04-2018-33
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Zpracoval A. Vlachová, L. Kolčavová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol a jejich zprostředkování právnickým osobám.

Cílem pokusného ověřování, které bude probíhat v období od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018, je ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost ve vybraných základních školách a možné začlenění zážitkové pedagogiky do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Dotace je určena na úhradu nákladů škol přímo souvisejících s návštěvou paměťových institucí v České republice, tj. cestovné, vstupné, stravné, v případě vícedenních zájezdů též náklady spojené s ubytováním, a dále na administrativní vyhodnocení pokusného ověřování.

Rozhodnutím č. 9423-10/2017-11 budou na zvláštní účet kraje pro školství poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 612 500 Kč pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení uvedené v materiálu RK-04-2018-33, př. 1.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS radě kraje navrhuje:

  • schválit navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu  RK-04-2018-33, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 612 500 Kč na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (ÚZ 33071).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol v celkové výši 612 500 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-04-2018-33, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-04-2018-33, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (28. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)
Termín 27. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz