Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-40: Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-04-2018-40.pdf, RK-04-2018-40pr01.pdf , RK-04-2018-40pr02.pdf , RK-04-2018-40pr03.pdf , RK-04-2018-40pr04.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-04-2018-40
Název Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o souhlas s darováním nemovitosti a uzavřením hypotečního úvěru na nemovitost, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu RK-04-2018-40, př. 1

a RK-04-2018-40, př. 2 jsou příjemci povinni nakládat nejméně do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle těchto Smluv v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu na jinou osobu. Rovněž nesmí po tuto dobu příjemce bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina zatížit tento majetek právy třetích osob, včetně zástavního práva.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o vydání souhlasu s  darováním nemovitosti dle materiálu RK-04-2018-40, př. 3. Dále obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost o udělení souhlasu s uzavřením hypotečního úvěru ve prospěch třetí osoby na pořízení nemovitosti dle materiálu RK-04-2018-40, př. 4.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tyto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvách a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace, jejichž celé znění je obsahem materiálu RK-04-2018-40, př. 1 a RK-04-2018-40, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí
  • s uzavřením darovací smlouvy, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o  poskytnutí dotace PR01537.0255 za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2018-40, př. 3;
  • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01537.1659 za podmínek uvedených v materiálu RK-04-2018-40, př. 4.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz