Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020

RK-04-2020-03.pdf, RK-04-2020-03pr01.pdf , RK-04-2020-03pr02.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-04-2020-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů v roce 2020
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením 2145/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 podat žádosti o  poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na projekty pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů s názvem Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl.“ (dále jen „OMC školy“); „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl.“ dále jen „OMC  veř. prostranství“). 

Ministerstvo vnitra rozhodlo (Rozhodnutí č. j. MV-183390-4/OBP-2019, RK-04-2020-03, př. 1) o  poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „OMC školy“ ve výši 1 930 000 Kč a na realizaci projektů „OMC veř. prostranství“ (Rozhodnutí č. j. MV-183390-3/OBP-2019, RK-04-2020-03, př. 2) ve výši 1 125 000 Kč s termínem ukončení všech projektů nejpozději do 31. 12. 2020. S ohledem na výše uvedené je třeba přijmout účelovou dotaci a provést rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana (předkladatel a realizátor projektů) navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v přijetí státní dotace (ÚZ 14034) na realizaci projektu „OMC školy“ ve výši 1 930 000 Kč a na realizaci projektu „OMC veř. prostranství“  ve výši 1 125 000 Kč a zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o celkovou částku 3 055 000 Kč.

Stanoviska Ekonomický odbor

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra v celkové výši 3 055 000 Kč, která je určena na realizaci projektů v rámci Programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 (ÚZ 14034).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 3 055 000 Kč určené na realizaci projektu „OMC školy“ v roce 2020 dle materiálu RK-04-2020-03, př. 1 a na realizaci projektu „OMC veř. prostranství“  dle materiálu RK-04-2020-03, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 4. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz