Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-08: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie

RK-04-2020-08.pdf, RK-04-2020-08pr01.pdf , RK-04-2020-08pr02.pdf , RK-04-2020-08pr03.docx

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-04-2020-08
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice“) se dle materiálu RK-04-2020-08, př. 1 obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 15 000 Kč na pořádání 14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie. V letošním roce se jedná již o 14. setkání odborníků na téma: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie, které se uskuteční dne 27. 2. 2020 v Aule Vysoké školy polytechnické Jihlava. Program konference je uveden v materiálu RK-04-2020-08, př. 2.

Plánované celkové náklady jsou ve výši 60 000 Kč a plánované celkové výnosy činí 45 000 Kč. Příspěvek ve výši 15 000 Kč by byl určen na úhradu provozních nákladů spojených s organizačním zajištěním konference, například nájemného, poštovného, tisku pozvánek, programů přednášek a certifikátů.

Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Pro informaci je v materiálu  RK-04-2020-08, př. 3 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na pořádání  14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie ve výši 15 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 15 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 15 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 15 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním  14. jihlavské konference: Poruchy pánevní statiky a urogynekologie;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 15. 4. 2020.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 15. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz