Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-09: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-04-2020-09.pdf, RK-04-2020-09pr01.xls

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-04-2020-09
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotace na realizaci projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0081/02/2016/ZK a č. 0196/03/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy.

Třetí etapa Projektu byla ukončena k 15. 8. 2019 a v průběhu září 2019 byla podána žádost o  platbu a průběžná zpráva o realizaci Projektu. Dne 22. 1. 2020 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 40 107 503,48 Kč.

Dne 24. 1. 2020 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky určené na realizaci třetí etapy Projektu v celkové výši 40 107 503,48 Kč. Dotace je určena na neinvestiční a investiční výdaje Projektu.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u nemocnice ve výši účelově určené dotace poukázané Ministerstvem pro místní rozvoj na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 40 107 503,48 Kč (ÚZ 107517969, 107117968, 107517016, 107117015) určené pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci za třetí etapu projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 462 758,22 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 437 049,43 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 25 708,79 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací třetí etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 462 758,22 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-04-2020-09, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 39 644 745,26 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 37 442 259,41 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 2 202 485,85 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací třetí etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 39 644 745,26 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-04-2020-09, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 4. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz