Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-13: Změna v dočasném schválení, stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-04-2020-13.pdf, RK-04-2020-13pr01.doc

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-04-2020-13
Název Změna v dočasném schválení, stanovení počtu zaměstnanců – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Bartoš, D. Buřičová, I. Fryšová, I. Hanáková Kosourová, E. Janoušková, P. Kolář, P. Pavlinec, H. Strnadová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 2154/37/2019/RK stanovila rada kraje počet 480 zaměstnanců k 1. 3. 2020.

 

Materiál navrhuje změnu v dočasném schválení počtu zaměstnanců k 1. 4. 2020 u 2 pracovních míst na odboru majetkovém, oddělení majetkoprávním, a to na dobu neurčitou.

Změna se týká pracovních míst původně schválených usnesením 0484/10/2017/RK na dobu určitou do 31. 3. 2020 z důvodu zajištění činností spojených s majetkoprávní přípravou dopravních staveb, které by měly být spolufinancovány z Integrovaného operačního programu a  operačního programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika.

Navrhováno je zachování pracovních míst na dobu neurčitou od 1. 4. 2020. Jedná se o změnu v dočasném schválení z důvodu zvýšeného rozsahu plánovaných staveb kraje i v dalším období.

Náklady na osobní a související výdaje na změnu v dočasném schválení uvedených pracovních míst byly zahrnuty do výdajů schváleného rozpočtu na rok 2020.

 

Materiál navrhuje změnu v dočasném schválení počtu zaměstnanců k 1. 4. 2020 u 1 pracovního místa na odboru regionálního rozvoje, oddělení strategického plánování, a to na dobu neurčitou.

Změna se dále týká 1 pracovního místa původně schváleného usnesením č. 0864/17/2016/RK na dobu určitou do 28. 2. 2020.

Navrhováno je zachování pracovního místa na dobu neurčitou od 1. 4. 2020. Původní agenda stanovena na této pozici bude převedena na oddělení regionálního rozvoje v souvislosti s uvolněním kapacit souvisejících s ukončením některých projektů. Požadovaná změna na dobu neurčitou souvisí s účinností zákona č. 3/2020 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů).

Náklady na osobní a související výdaje na změnu v dočasném schválení uvedeného pracovního místa je nutné řešit rozpočtovým opatřením. Do výdajů schváleného rozpočtu na rok 2020 nebyly tyto náklady zahrnuty.

 

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 4. 2020 o 1 pracovní místo na odboru analýz a podpory řízení, a to na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodu zajištění zastupitelnosti manažera kybernetické bezpečnosti krajského úřadu a z důvodu potřeby řešit oblast informační a kybernetické bezpečnosti příspěvkových organizací.

Náklady na osobní a související výdaje na navýšení uvedeného pracovního místa je nutné řešit rozpočtovým opatřením. Do schváleného rozpočtu výdajů na rok 2020 nebyly tyto výdaje zahrnuty.

 

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 5. 2020 o 3 pracovní místa na odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, a to na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodu zajištění dispečinku VDV.

Náklady na osobní a související výdaje na změnu v dočasném schválení uvedených pracovních míst byly zahrnuty do schváleného rozpočtu výdajů na rok 2020.

 

V materiálu RK-04-2020-13, př. 1 je uveden podrobný popis navrhovaných pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení.

Ve všech případech byla tato problematika projednána mezi vedením úřadu, příslušnými členy rady kraje a vedoucími příslušných odborů a byla deklarovaná společná vůle požádat radu kraje o souhlas s navrženým řešením.

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o využití:

  • 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do odboru majetkového, a to od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou pro činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním staveb;
  • 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do odboru regionálního rozvoje, a to od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou pro činnosti spojené s energetickým managementem Kraje Vysočina.

 

Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k:

  • 1. 4. 2020 na 481 zaměstnanců (1 pracovní místo, odbor analýz a podpory řízení, doba neurčitá);
  • 1. 5. 2020 na 484 zaměstnanců (3 pracovní místa, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, doba neurčitá).

 

Ředitel krajského úřadu navrhuje zvýšit objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 a provést odpovídající úpravu Sociálního fondu. S ohledem na to, že do návrhu rozpočtu osobních a souvisejících výdajů na rok 2020 byla místa dispečerů pro zajištění VDV započítána od března 2020, a nyní jsou navrhována od května 2020, jsou požadované nároky týkající se navýšení míst pro odbor regionálního rozvoje a odbor analýz a podpory řízení o uvedené sníženy. 

O stanovení počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a stanovení objemu prostředků na platy těchto zaměstnanců rozhoduje dle § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s navrženými usneseními.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženým usnesením.

Oddělení hospodářské správy

bere na vědomí návrh usnesení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 44 841 tis. Kč.

Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o využití:

  • 2 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu odboru majetkového, a to od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou pro činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním staveb;
  • 1 dočasně schváleného pracovního místa zařazeného do odboru regionálního rozvoje, a to od 1. 4. 2020 na dobu neurčitou pro činnosti spojené s energetickým managementem Kraje Vysočina;
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k:

  • 1. 4. 2020 na 481 zaměstnanců;
  • 1. 5. 2020 na 484 zaměstnanců;
schvaluje
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) o částku 425 000 Kč;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 – Činnost regionální správy o částku 572 000 Kč a kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 17 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 589 000 Kč na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu, na související odvody a na převod do Sociálního fondu.
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický, Odbor majetkový, Odbor regionálního rozvoje, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz