Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Učíme se ze života pro život

RK-04-2020-24.pdf, RK-04-2020-24pr01.pdf

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-04-2020-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - projekt Učíme se ze života pro život
Zpracoval L. Líbalová, L. Mondeková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, související s vratkou části dotace projektu "Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I. - Učíme se ze života pro život., reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 (dále jen "projekt") ve výši 16 554,77 Kč.

Dne 28. 1. 2020 byla Kraji Vysočina doručena z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Výzva k vrácení dotace nebo její části dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, viz materiál RK-04-2020-24, př. 1. Porušení podmínek zjištěných na základě ukončené kontroly znamená zjištění nesrovnalosti ve výši 16 554,77 Kč. Na úhradu částky je Kraji Vysočina dána lhůta 30 dnů.

Výzva k vrácení části dotace ve výši 16 554,77 Kč se týká dvou zjištěných porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve znění pozdějších Rozhodnutí o změně rozhodnutí. Dotčené finanční prostředky budou následně vymáhány po partnerech s finančním příspěvkem projektu, kteří se  těchto porušení dopustili.

Finanční prostředky ve výši 16 554,77 Kč budou vráceny na účet uvedený ve výzvě po schválení rozpočtového opatření souvisejícího s touto skutečností.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-04-2020-24, př. 1 a schválit rozpočtové opatření související s vrácením finančních prostředků na základě výzvy MŠMT.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2020-24, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Učíme se ze života pro život, související s vrácením finančních prostředků ve výši 16 554,77 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz