Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-25: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-04-2020-25.pdf, RK-04-2020-25pr01.doc

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-04-2020-25
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II schválilo MŠMT dotaci:

 • Gymnáziu Chotěboř v celkové výši 1 258 341 Kč;
 • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod v celkové výši 243 409 Kč;
 • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 v celkové výši 829 417 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 2 331 167 Kč).

MŠMT převedlo na účet kraje zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 2 331 167 Kč (tj. 100 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů). Vybrané aktivity příspěvkových organizací jsou uvedeny v materiálu RK-04-2020-25, př. 1.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 331 167 Kč
  (§ 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 243 409 Kč a § 3121 – Gymnázia ve výši 2 087 758 Kč);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 2 331 167 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 243 409 Kč a § 3121 – Gymnázia ve výši 2 087 758 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 331 167 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu Chotěboř, IČO 60126639 o částku 1 258 341 Kč; 
  • Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593
   o částku 243 409 Kč;
  • Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČO 62540041 o částku 829 417 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-04-2020-25.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz