Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-31: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje

RK-04-2020-31.pdf, RK-04-2020-31pr01.pdf , RK-04-2020-31pr02.doc , RK-04-2020-31pr03.doc , RK-04-2020-31pr04.xls , RK-04-2020-31pr05.xls , RK-04-2020-31pr06.xls , RK-04-2020-31pr07.pdf , RK-04-2020-31pr08.xls

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-04-2020-31
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí a schválení příspěvku kraje
Zpracoval J. Bína, O. Tvarůžková, T. Homolková, P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 8
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro provozovatele sociálních služeb a poskytnutím příspěvku kraje na vyrovnávací platbu poskytovatelům sociálních služeb na rok 2020. 

Kraj financuje sociální služby prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé další státní orgány. 

Materiál řeší poskytnutí dotace kraje – příspěvku na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje (z prostředků MPSV a z prostředků kraje) a zvýšení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje (z prostředků MPSV). Z hlediska finančních zdrojů schválených pro rok 2020 má kraj nyní podle rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace, které jsme obdrželi dne 10. 1. 2020, k dispozici dotaci ve výši 932 662 821 Kč (v roce 2019 to bylo 854 604 421 Kč);  60 % této částky bude jako první splátka dotace připsáno na účet kraje a po schválení rozdělení prostředků v zastupitelstvu kraje a po podpisu smluv může být vyplaceno poskytovatelům sociálních služeb. Zbývající částka by měla být připsána na účet kraje nejpozději do konce června. V tomto materiálu je mimo jiné navrženo rozdělení výše uvedeného objemu prostředků pro příspěvkové organizace kraje i pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.

Dle schváleného rozpočtu je možné nyní pro poskytovatele, které kraj nezřizuje, rozdělit prostředky kraje ve výši 61 000 000 Kč. V tomto materiálu je navrženo rozdělení prostředků z rozpočtu kraje ve výši 50 000 000 Kč s tím, že zbývající prostředky jsou ponechány jako rezerva pro řešení případných nedostatků nebo nerovností ve financování sociálních služeb a pro financování služeb, které jsou financovány z celostátního programu MPSV anebo jim není možné dotaci MPSV nyní poskytnout.

Rozdělení výše uvedených prostředků se řídí Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020 ze dne 10. 9. 2019 č. 7/19 (dále jen "Zásady") a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu (dále jen "Výzva").

Žádosti o dotace podali poskytovatelé sociálních služeb elektronickou formou ve speciálním systému, který zřídilo MPSV. Žádosti byly podávány na základě Výzvy schválené usnesením rady kraje č. 1582/27/2019/RK, ve které byly stanoveny hodnoty potřebné pro výpočet vyrovnávací platby. Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 300/2019 Sb., ze dne 4. 11. 2019, došlo s účinností od 1. 1. 2020 k navýšení platů ve veřejných službách. Z tohoto důvodu je pro stanovení výše vyrovnávací platby potřebné navýšení hodnot obvyklých nákladů schválených radou kraje v rámci výše uvedené Výzvy.

Návrh řešení

Navrhujeme přijmout účelovou dotaci z MPSV ve výši 932 662 821 Kč dle materiálu RK-04-2020-31, př. 1 do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti. Navrhujeme radě kraje schválit změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1582/27/2019/RK (nová hodnota zohledňuje navýšení platů a mezd, které bylo vládou schváleno až poté, co rada kraje schválila původní hodnoty) a redukční koeficient pro rok 2020 dle materiálu RK-04-2020-31, př. 2, aby odpovídaly reálnému stavu a objemu rozdělovaných prostředků. Protože optimální výše příspěvku kraje je dosavadními rozpočtovanými prostředky (ze zdrojů MPSV) kryta zhruba 70 %, musel být pro rozdělení těchto prostředků použit redukční mechanismus – výše příspěvku kraje byla plošně upravena na reálnou hodnotu právě tímto procentem (technicky se redukční koeficient dle Zásad člení na obecnou a specifickou část, přičemž specifická část by byla použita pouze při znevýhodnění nebo zvýhodnění některých služeb; jinak byla použita pouze obecná část redukčního koeficientu, která má váhu pouze 50 % a z toho důvodu musí být v příloze č. 2 tohoto materiálu použita obecná část redukčního koeficientu 0,4295, abychom dosáhli přesného rozpočítání objemu rozdělovaných peněz). Prostředky kraje byly pak pro nezřizované organizace přerozděleny rovnoměrně, a to pokrytím části chybějících prostředků do vypočtené optimální výše příspěvku kraje (jednotným procentem, dle objemu rozdělovaných prostředků).

Povinnosti spojené s použitím prostředků z MPSV zřizovatel na příspěvkové organizace přenese schválením Závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13305 pro rok 2020 dle materiálu RK-04-2020-31, př. 3.

Dále navrhujeme, aby rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření a rozpis účelové dotace z MPSV (ÚZ 13 305) a rozpis části prostředků na kapitole Sociální věci (ÚZ 053) dle materiálů RK-04-2020-31, př. 4, RK-04-2020-31, př. 5 a RK-04-2020-31, př. 6.

Při výpočtu příspěvku kraje na vyrovnávací platbu bylo postupováno následujícím způsobem:

 

 • pro každou službu byly od hodnoty obvyklých nákladů přepočítaných na počet lůžek u  pobytových služeb a na počet pracovních úvazků u terénních a ambulantních služeb odečteny minimální požadované příjmy od klientů a minimální požadované příjmy od zdravotních pojišťoven (u služeb poskytovaných za úhradu z těchto zdrojů). Tento postup je stanoven zastupitelstvem ve schválených Zásadách a použité hodnoty jsou stanoveny radou kraje;
 • přechodový mechanismus, který v minulosti zmírňoval dopady výpočtových vzorců, nebyl vzhledem k celkovému růstu nákladů na sociální služby pro rok 2020 stejně jako v roce 2019 použit;
 • vypočtené hodnoty byly následně sníženy výše uvedeným redukčním koeficientem, případně podle výše požadavku v žádosti. 

 

U příspěvkových organizací kraje navrhujeme, aby si zastupitelstvo kraje vyhradilo v tomto případě schválit navýšení příspěvku na provoz, který bude v části přidělené tímto způsobem sledován pod účelovým znakem 13 305. Je to z důvodu, že se jedná o použití prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí a výklad zákona o sociálních službách upřednostňuje schválit jeho použití tímto způsobem. Výše příspěvků na provoz pro jednotlivé organizace je uvedena v  materiálu RK-04-2020-31, př. 4 v celkové výši 470 573 000 Kč.

Vzhledem k potřebě zajištění provozních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb, které kraj nezřizuje, navrhujeme schválit výši příspěvku kraje na vyrovnávací platbu ve výši 512 089 821 Kč dle materiálů RK-04-2020-31, př. 5 (pobytové služby pro seniory a pečovatelská služba) a RK-04-2020-31, př. 6 (ostatní sociální služby). Z hlediska zákona o rozpočtových pravidlech se jedná o dotaci, která zároveň splňuje podmínky stanovené pro poskytování vyrovnávací platby s rozdělením na prostředky z dotace MPSV (UZ 13 305) a prostředky pocházející z rozpočtu kraje (UZ 053).

Odbor sociálních věcí po schválení navržených příspěvků na vyrovnávací platbu, provede s poskytovateli projednání způsobu stanovení vyrovnávací platby a jejich finanční situace v návaznosti na vyúčtování roku 2019. Podle případného navýšení dotace ze státního rozpočtu, popřípadě při změně rozpočtu kraje, bude možné redukční koeficient změnit a příspěvek kraje na vyrovnávací platbu navýšit. Zároveň bude možné posoudit správnost stanovených obvyklých nákladů a dalších hodnot uvedených v Zásadách. Do konce 1. pololetí bude vyhodnoceno, které služby by měly být dofinancovány z nerozdělených prostředků na kapitole Sociální věci a zda zajištění provozu sociálních služeb na území kraje vyžaduje nějaké další dofinancování.

V materiálu RK-04-2020-31, př. 7 je předložen návrh jednotlivých smluv o poskytnutí dotace. Dále navrhujeme schválit nezbytnou změnu ve výši dotace MPSV za rok 2019 u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, a to přesunem mezi jednotlivými službami, které tato organizace kraje poskytuje. Tato změna bude provedena revokací usnesení č. 0533/07/2019/ZK s použitím materiálu RK-04-2020-31, př. 8.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 932 662 821 Kč, která je určena pro poskytovatele sociálních služeb v Kraji Vysočina (ÚZ 13305).

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID:ZZ02764.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13305) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 932 662 821 Kč určenou pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2020-31, př. 1;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1582/27/2019/RK a stanovení hodnoty redukčního koeficientu pro 2020 dle materiálu RK-04-2020-31, př. 2;
 • Závazný pokyn zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ poskytnuté s účelovým znakem 13 305 pro rok 2020“ dle materiálu RK-04-2020-31, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2020-31, př. 4RK-04-2020-31, př. 5 a RK-04-2020-31, př. 6;
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví v celkové výši 470 573 000 Kč dle materiálu RK-04-2020-31, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 512 089 821 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-04-2020-31, př. 5 a RK-04-2020-31, př. 6;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-04-2020-31, př. 7;
 • rozhodnout změnit usnesení č. 0533/07/2019/ZK tak, že materiál ZK-07-2019-60, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-04-2020-31, př. 8.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 15. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz