Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně

RK-04-2020-32.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-04-2020-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Učit se společně, růst individuálně
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-24/2017, byla Kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě podané žádosti poskytnuta dotace na realizaci projektu Učit se společně, růst individuálně, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007226. Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Cílem projektu je vytvořit standard strategického plánování příspěvkových organizací a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb v Kraji Vysočina. Realizace projektu probíhá od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020. Celkové rozpočtované náklady ve výši 11 747 453,75 Kč budou z 95% hrazeny z evropských fondů a státního rozpočtu (11 160 081,06 Kč) a zbývajících 5% z prostředků Kraje Vysočina (587 372,69 Kč).

V říjnu 2019 byla podána 4. Zpráva o realizaci projektu, která byla zpracována za období 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019.

Materiál řeší přijetí účelové neinvestiční dotace z MPSV a z toho vyplývající rozpočtové opatření. Dne 22. 1. 2020 byla na účet u ČNB připsána účelová dotace ve výši 3 270 023,23 Kč.

Návrh řešení

Dne 22. 1. 2020 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 3 270 023,23 Kč a připsána dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č.ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 01. 10. 2017.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 270 023,23 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Učit se společně, růst individuálně.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 270 023,23 Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz