Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-34: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020

RK-04-2020-34.pdf, RK-04-2020-34pr01.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-04-2020-34
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu s usnesením Vlády ČR č. 739 ze dne 23. 10. 2017, má Kraj Vysočina zajistit přípravu a následně realizaci stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit (NTK) pro dostavbu nového jaderného zdroje (NJD) jaderné elektrárny Dukovany (EDU) po silnicích ve vlastnictví kraje (dopravní infrastruktura DI). Na základě žádosti ČEZ a.s. na MDČR ze dne 21. 11. 2017 (dop. zn. 182/2017-520-DOP/30) a proběhlého jednání na SFDI  dne 4. 1. 2018., bylo  dohodnuto, že příprava potřebných stavebních opatření a staveb bude hrazena z prostředků SFDI. Dle výše uvedených skutečností byly Kraji Vysočina poskytnuty v loňském roce prostřednictvím rozpočtu SFDI finanční prostředky ve výši 6 935 408 Kč. Prostředky pro letošní rok jsou odsouhlaseny ve výši 41 361 000 Kč.  Na základě těchto podkladů předložil Státní fond dopravní infrastruktury návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 pod číslem smlouvy 136/2020 (dále jen Smlouvy). V souladu s touto Smlouvou bude Kraj Vysočina v  letošním roce čerpat  na přípravu požadovaných akcí částku 41 361 000 Kč.

V loňském roce nebyly dočerpány prostředky ve výši 742 284 Kč. Kraj Vysočina požádal o převod těchto prostředků do roku 2020. V případě schválení převodu bude tento řešen formou dodatku ke Smlouvě.

Smlouva č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 je přílohou materiálu RK-04-2020-34, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-04-2020-34, př. 1.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o poskytnuté finanční prostředky ze SFDI ve výši 41 361 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 41 361 000 Kč, která je určena na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany (ÚZ 91628) .

Návrh usnesení schvaluje
  • uzavřít Smlouvu č. 136/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-04-2020-34, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 41 361 000 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-04-2020-34, př. 1.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz