Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-36: Přijetí dotace k projektu - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-04-2020-36.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-04-2020-36
Název Přijetí dotace k projektu - II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba (dále jen „Projekt“).

Realizace a financování Projektu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 0296/06/2018/RK dne 20. 2. 2018 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 24. 1. 2020 byla na účet kraje připsána závěrečná dotace z IROP ve výši 68 262 357,62 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace a jejího převodu do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 68 262 357,62 Kč  na projekt II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba o účelovou dotaci z IROP ve výši 68 262 357,62 Kč; 

  • převod přijaté dotace ve výši 68 262 357,62 Kč ze zvláštního účtu projektu II/406 Dvorce – Telč, 2. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz