Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-60: Návrh na rozpočtové opatření – přijetí dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení

RK-04-2020-60.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-04-2020-60
Název Návrh na rozpočtové opatření – přijetí dotace na projekt „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ a jeho ukončení
Zpracoval P. Benešová, G. Šmikmátorová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím dotace ze strany poskytovatele, tj. Státního fondu životního prostředí (dále jen „SFŽP“) z důvodu finančního ukončení projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“ dle smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP č. 01651862 (dále jen „Projekt“). Tento projekt byl realizován v období od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2019. Cílem projektu bylo seznámit co nejširší veřejnost s výhodami alternativních forem dopravy (např. veřejné hromadné dopravy, alternativních možností dopravy včetně nemotorové dopravy,…) a přínosy navazujících opatření pro zlepšení životního prostředí v Kraji Vysočina. V rámci projektu byla realizovaná osvětová kampaň v rámci Evropského týdne mobility vedená ve všech okresních městech zaměřená na alternativní způsoby dopravy, kampaň Do práce na kole a propagace ekologických způsobů přepravy na venkově prostřednictvím ekologické cykloštafety Klimatour. Dále byly hrazeny osobní náklady na základě jedné dohody o pracovní činnosti. 

Spolufinancování projektu ze strany SFŽP bylo ve výši 80 % způsobilých výdajů, 20 % výdajů je hrazeno z prostředků Kraje Vysočina. Maximální celkové náklady projektu byly stanoveny Smlouvou na částku 1 133 726 Kč, možná maximální částka dotace tak činila 906 981 Kč. Dne 31. 10. 2019 byla ukončena realizace projektu a následně bylo poskytovateli dotace v souladu se Smlouvou odesláno Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA). Skutečné celkové náklady projektu činily 1 027 685, 38 Kč (z důvodu nedočerpání mzdových výdajů) a vznikl tak nárok na dotaci ve výši 822 148 Kč. Přijetím této částky od poskytovatele dotace došlo k finančnímu vypořádání projektu a k jeho ukončení.   

Dne 24. 1. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, dotace ve výši 822 148 Kč. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření, kterým bude zvýšena příjmová i výdajová část rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o účelově určenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši  822 148 Kč a vzít na vědomí informaci o ukončení projektu „Podpora  čisté mobility v Kraji Vysočina“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši 822 148 Kč (ÚZ 90002).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní záležitosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje) rozpočtu kraje o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 822 148 Kč; 

bere na vědomí

informaci o ukončení projektu „Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz