Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-61: Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – žádost o spolufinancování CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020

RK-04-2020-61.pdf, RK-04-2020-61pr01.pdf , RK-04-2020-61pr02.docx

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-04-2020-61
Název Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj – žádost o spolufinancování CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020
Zpracoval M. Marková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o žádost Masarykovy univerzity, Právnické fakulty (dále jen „MU PrF“) o spolufinancování mezinárodní konference studentů, doktorandů a mladých vědců pod názvem CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020 v Univerzitním centru Telč, nám. Zachariáše z Hradce 2, 588 56 Telč. 

Kraj Vysočina obdržel dne 13. 12. 2019 žádost MU PrF o spolufinancování mezinárodní konference studentů, doktorandů a mladých vědců pod názvem CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020. Žádost je obsahem materiálu RK-04-2020-61, př. 1.

MU PrF se mnoho let v rámci tradiční výuky zaměřuje i na praktickou přípravu studentů nezbytnou pro jejich povolání. V tomto ohledu se fakulta snaží poskytnout studentům možnost vytvářet si kontakty se studenty jiných právnických fakult, ať už vnitrostátních či mezinárodních a vytvářet vazby mezi studenty a odborníky z praxe. Jedním ze způsobů, jak uvedených cílů dosáhnout, je pořádání mezinárodní konference studentů, doktorandů a mladých vědců CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020. MU PrF proto požádala o dotaci na spolufinancování konference, která se bude konat v období 23. – 25. 4. 2020 ve výši 20 000 Kč.

Návrh řešení

ORR navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle materiálu RK-04-2020-61, př. 2.

Dotace bude poskytnuta z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 - Vnitřní obchod.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – IDO02925.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 - Vnitřní obchod, Masarykově univerzitě, se sídlem Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno, IČO: 00216224, ve výši 20 000 Kč na realizaci projektu „CONFERENCE FOR YOUNG LAWYERS (COFOLA) 2020“, dle materiálu RK-04-2020-61, př. 1;
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 4. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz