Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-62: Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj

RK-04-2020-62.pdf, RK-04-2020-62pr01.pdf , RK-04-2020-62pr02.docx

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-04-2020-62
Název Poskytnutí dotace na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina - strategicky řízený národní geopark“ – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
Zpracoval L. Matoušková, P. Benešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588  56 Telč, IČO 711 80 311, na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina – strategicky řízený národní geopark“ (dále jen „projekt“).

Geopark Vysočina je jedním z 9 národních geoparků v České republice. Jedná se o území cenná z pohledu živé i neživé přírody, s vazbou na historii a kulturu dané oblasti. Jejich smyslem je podporovat udržitelný rozvoj a cestovní ruch v rámci dotčeného území, především cestou propojování přírodních, kulturních a historických souvislostí, a přispívat tak ke zvyšování kvality života místních obyvatel.

Geopark Vysočina je v rámci celé České republiky unikátní zejména pro mnohasetletou kamenickou tradici a přítomnost významných geolokalit, vzácných biotopů, přírodních a  historických památek. Aktivně se angažuje ve vědecké a výzkumné činnosti, podporuje udržitelný cestovní ruch na svém území a podílí se na řadě akcí či projektů v oblasti vzdělávání a  environmentální osvěty.

Dne 15. 1. 2020 byla Kraji Vysočina doručena žádost o podporu výše uvedeného projektu, který je zaměřen na nastavení a realizaci konkrétních opatření pro další rozvoj Geoparku Vysočina, s  cílem zvýšení jeho konkurenceschopnosti a prestiže v celorepublikovém i mezinárodním měřítku. Plánované aktivity navazují na projekt „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“, který žadatel realizoval v období 7/2018 – 12/2019, a zahrnují především intenzivnější zapojení geoparku do spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kde konkrétní výsledky této spolupráce budou využity pro rozvoj turistického potenciálu geoparku a tvorbu či inovaci produktů v oblasti udržitelného cestovního ruchu, vzdělávání a environmentální osvěty. Úplné znění žádosti o podporu je obsahem materiálu RK-04-2020-62, př. 1.

Předkládaný projekt je plně v souladu s relevantními strategickými a koncepčními dokumenty Kraje Vysočina, zejména Strategií rozvoje Kraje Vysočina, Regionální inovační strategií Kraje Vysočina na období 2013 – 2020 a Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, IČO 711 80 311, na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina – strategicky řízený národní geopark“ dle materiálu RK-04-2020-62, př. 1 a  uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2020-62, př. 2. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). Odbor regionálního rozvoje dále navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj, kterým bude navýšen § 2143 při současném snížení § 2141 o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace. 

Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Regionální rozvoj na § 2141 - Vnitřní obchod jsou pro účely naplňování Regionální inovační strategie Kraje Vysočina dostatečné finanční prostředky na poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč.  

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02923.0001.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj.

Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ souhlasí s navrženým projektem Geoparku Vysočina.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky k navrhovanému usnesení. Aktivity projektu jsou v souladu se „Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“. OKPPCR pozitivně vnímá záměr prohlubování a rozšiřování spolupráce s Muzeem Vysočina Jihlava a hradem Roštejn a doporučuje navázat bližší spolupráci také s organizací Vysočina Tourism.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá námitky k poskytnutí finanční podpory na realizaci geoparku.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, IČO 71180311 ve výši 200 000 Kč na realizaci projektu „Národní geopark Vysočina – strategicky řízený národní geopark“ dle materiálu RK-04-2020-62, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-04-2020-62, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní obchod o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz