Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2021-05: Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci

RK-04-2021-05.pdf, RK-04-2021-05pr01.pdf , RK-04-2021-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-04-2021-05
Název Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace z Jihočeského kraje určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Zpracoval L. Krátká, M. Špačková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Přijetí účelové dotace z Jihočeského kraje nad rámec přiznaného státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také „ZDVOP“) pro rok 2021 s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci (dále také „Trojlístek“).

 

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0006/01/2021/RK ze dne 12. 1. 2021 udělila souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-04-2021-05, př. 1

Na základě žádosti podané Jihočeskému kraji, byla Trojlístku poskytnuta dotace na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc ve výši 775 000 Kč nad rámec přiznaného státního příspěvku.

Dotace je poskytována prostřednictvím zřizovatele a finanční prostředky ve výši 775 000 Kč byly připsány na účet kraje dne 25. 1. 2021.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 4324 o dotaci z Jihočeského kraje ve výši 775 000 Kč s určením pro Trojlístek na zabezpečení činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v roce 2021 podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Současně navrhuje provést u dotčené příspěvkové organizace úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě dotace z Jihočeského kraje ve výši 775 000 Kč určené pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dle materiálu RK-04-2021-xx, př. 2.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o dotaci z Jihočeského kraje ve výši 775 000 Kč určenou pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku dle materiálu RK-04-2021-05, př. 2
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 775 000 Kč, na spolufinancování nezbytných neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nad rámec státního příspěvku v roce 2021.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku– centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace
Termín 12. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz