Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2021-40: Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362

RK-04-2021-40.pdf, RK-04-2021-40pr01.doc

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-04-2021-40
Název Rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
Zpracoval V. Dvořáková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 žádá zřizovatele o poskytnutí peněžních prostředků ve výši 13 284 Kč na pokrytí nákladů spojených s odstraněním havárie na rozvodech elektrické energie v dětském domově, která nastala v prosinci 2020 a zásadně narušila standardní provoz domova.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje schválit poskytnutí požadovaných prostředků. I přesto, že se jedná o poměrně malou částku, tak ve vztahu k rozpočtu organizace se nejedná o zanedbatelný objem prostředků. OŠMS navrhuje ke krytí využít prostředků na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00302).

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 13 284 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 13 284 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, IČO 60418508 o částku 13 284 Kč na pokrytí nákladů spojených s řešením závady na rozvodech elektrické energie.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz