Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-13: Veřejná zakázka na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“

RK-05-2018-13.pdf, RK-05-2018-13pr01.pdf , RK-05-2018-13pr02.pdf , RK-05-2018-13pr03.pdf , RK-05-2018-13pr03upr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-05-2018-13
Název Veřejná zakázka na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ a vzetí na vědomí informace o nákladech na vnitřní vybavení KKV.

Uvedená akce spočívá ve výstavbě nové budovy krajské knihovny v Havlíčkově Brodě včetně výstavby objektu parkovacích stání a všech souvisejících přípojek inženýrských sítí. Veřejná zakázka předpokládá společné zadávací řízení Kraje Vysočina s městem Havlíčkův Brod, kde investorem budovy knihovny bude Kraj Vysočina a investorem budovy parkovacích stání město Havlíčkův Brod. Detailní rozpis způsobu financování veřejné zakázky vyplývá ze Smlouvy řešící úpravu vzájemných práv a povinností smluvních stran při financování přípravy a realizace investičního záměru definovaného v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV ze dne 15. 8. 2016.  Vypracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. bylo zadáno rovněž ve společném zadávacím řízení dodavateli ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava, IČO 255 58 692. Na základě výstupů ze zpracovaného projekčního rozpočtu byla stanovena předpokládaná hodnota veřejné zakázky v celkové výši cca 210 mil. Kč bez DPH, z toho hodnota části zakázky investované Krajem Vysočina představuje částku 161 405  tis. Kč bez DPH a část veřejné zakázky investovaná městem Havlíčkův Brod předpokládá hodnotu 48 529 tis. Kč bez DPH.  

Pro účely společného zadávání byla ve smyslu ust. § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod uzavřena dne 18. 9. 2017 Smlouva o společném postupu zadavatelů, kterou si společní zadavatelé upravili vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením a zároveň si stanovili způsob jednání vůči třetím osobám. Osobou pověřenou vystupovat za sdružené zadavatele navenek byl pověřen Kraj Vysočina. Příprava zadávací dokumentace a administrace veřejné zakázky bude zabezpečena externím dodavatelem Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125 na základě smlouvy uzavřené dne 31. 10. 2017. Na základě této smlouvy příkazník zajistí výkon zadavatelských činností sdružených zadavatelů v rozsahu §43  ZZVZ.

Vzhledem k rozsahu akce je účelné ustanovit k provádění úkonů v zadávacím řízení hodnotící komisi, která bude složena ze zástupců obou zadavatelů, jak bylo i sjednáno účastníky smlouvy o  společném postupu zadavatelů. Komise bude mít 7 členů, přičemž Kraj Vysočina deleguje 4 členy a jejich náhradníky a město Havlíčkův Brod deleguje 3 členy a jejich náhradníky. Pro způsob usnášení a rozhodování platí, že komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hodnotící komise se pověřuje posouzením splnění podmínek účasti a hodnocením nabídek. Otevírání nabídek bude zajištěno určenými zaměstnanci z odboru majetkového KrÚ Kraje Vysočina na základě pověření rady kraje ze dne 17. 1. 2017.

Současně byly na základě projektové dokumentace zadané Krajskou knihovnou Vysočiny, příspěvkovou organizací, a soupisu IT prvků stanoveny předpokládané celkové náklady na vnitřní vybavení Krajské knihovny Vysočiny ve výši 23,5 mil. Kč bez DPH, tj. 28,4 mil. Kč s DPH. Uvedená částka bude zahrnuta do návrhu rozpočtu kapitoly Kultura pro rok 2019.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

 • rozhodnout o zahájení zadávání veřejné zakázky na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ formou otevřeného řízení dle ZZVZ
 • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-13, př. 1
 • vzít na vědomí smlouvu o poskytování služeb dle materiálu RK-05-2018-13, př. 2, kterou se pověřuje společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28360125 k výkonu zadavatelských činností sdružených dodavatelů dle § 43 ZZVZ
 • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-13, př. 3 
 • vzít na vědomí informace týkající se vnitřního vybavení Krajské knihovny Vysočiny uvedené v materiálu RK-05-2018-13.

   

  Návrh termínů a hodnotícího kritéria:

 • odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek – nejpozději 20. 2. 2018
 • konec lhůty pro podávání nabídek – min. 35 dnů ode dne zahájení zadávacího řízení
 • způsob hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost nabídky, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny.

   

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

 

OKPPCR doporučuje realizaci veřejné zakázky a souhlasí s návrhem usnesení.

 

Odbor ekonomický

Finanční prostředky na vnitřní vybavení nové budovy Krajské knihovny Vysočiny bude třeba zahrnout do Střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 na kapitolu Kultura a také zapracovat do návrhu rozpočtu kraje na rok 2019.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV“ formou otevřeného řízení dle ZZVZ odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění;

 

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-05-2018-13, př. 1;

bere na vědomí

smlouvu o poskytnutí služeb uzavřenou s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. dle materiálu RK-05-2018-13, př. 2

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-05-2018-13, př. 3;

bere na vědomí

informace týkající se vnitřního vybavení Krajské knihovny Vysočiny uvedené v materiálu RK-05-2018-13.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz