Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-25: Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“

RK-05-2018-25.pdf, RK-05-2018-25pr01.docx

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-05-2018-25
Název Majetkoprávní příprava pro akci „II/128 Pacov – Lukavec, 2. a 3. stavba“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby - akce "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba". Stavba se nachází na území kraje Vysočina, mezi obcí Salačova Lhota a Pacovem. Katastrální území stavby jsou - k. ú. Bratřice, Jetřichovec, Pacov, Salačova Lhota, Zhořec u Pacova. Bude provedena z části rekonstrukce stávající komunikace a z části novostavba komunikace, jejímž účelem je sjednocení návrhové kategorie silnice na S 7,5/50-60 a návrh vyšších poloměrů směrových a výškových oblouků. Celková délka trasy je 4,51 km. Nyní je třeba, dle záborového elaborátu předloženého projekční firmou PUDIS, a.s., Praha uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2018-25, př. 1 s Povodím Vltavy s. p. Povodí Moravy s.p. požaduje ve smlouvě budoucí úhradu za zřízení služebnosti ve výši 10  000 Kč + DPH.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-05-2018-25, př. 1 s Povodím Vltavy s. p. s tím, že věcné břemeno bude vymezeno geometrickým plánem vyhotoveným po stavbě.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 2. a 3. stavba" v rozsahu dle materiálu RK-05-2018-25, př. 1.

 
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz