Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-27: Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře

RK-05-2018-27.pdf, RK-05-2018-27pr01.xls

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-05-2018-27
Název Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, návrh na uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší možnost realizovat cizím investorům stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.

Na Kraj Vysočina se obrátili investoři se žádostmi o souhlas se stavbami na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 184a zák. č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, musí stavebník doložit stavebnímu úřadu souhlas vlastníka pozemku, určeného k zastavění. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

Přehled žádostí, investorů a pozemků je uveden v materiálu RK-05-2018-27, př. 1.

Na Kraj Vysočina se obrátila obec Nová Ves u Chotěboře se žádostí o souhlas se stavebním záměrem výstavby chodníků dle projektové dokumentace „Chodníky Nová Ves u Chotěboře“, vypracované ve stupni DÚR, DSP  společností DI PROJEKT s.r.o., Chlečického 686, 533 31 Pardubice – Rosice, pod číslem zakázky 064/2017 v prosinci 2017 a se žádostí o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, potřebných pro výstavbu chodníků v obci Nová Ves u Chotěboře.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, vyslovila souhlas s výstavbou chodníků a s uzavřením budoucí smlouvy.

Pozemky KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. j. 3796/2001-9-KM ze dne 10.9.2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace Kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví číslo 382 pro k. ú. a obec Nová Ves u Chotěboře.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje radě kraje, po konzultaci s příslušnými správci majetku, vyslovit souhlas s požadovanými stavebními záměry.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích dle materiálu RK-05-2018-27, př. 1, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle výše uvedeného materiálu a zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky dle materiálu RK-05-2018-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře. 

Návrh usnesení současně předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Chotěboře budoucí darovací smlouvu na převod částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, TSO Žďár nad Sázavou  zn. KSAUSPO/8090/2017 ze dne 14.7.2017 (OM 152/2017).

 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Oddělení TO Jihlava zn. 013507/17 ze dne 27.11.2017 (OM 151/2017).

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Třebíč zn. TSO/Mu/013722/2016 ze dne 28.11.2016 (OM 150/2017).

 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, TSO Žďár nad Sázavou  zn. KSAUSPO/10126/2017 ze dne 17.8.2017 (OM 149/2017).

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

 

Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Oddělení technicko-správního v Havlíčkově Brodě zn. KSAÚSVPO/016117/2017 ze dne 16.1.2018 a zn. KSAÚSVPO/016117/2017 ze dne 1.2.2018 (OM 162/2018).

 

Návrh usnesení rozhoduje
  • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2018-27, př. 1;
  • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře budoucí darovací smlouvu na převod částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz