Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-37: Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací

RK-05-2018-37.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-05-2018-37
Název Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.

Rada kraje schválila svým usnesením 1586/30/2012/RK ze dne 4. 9. 2012 Smlouvu o nájmu nemovitosti na nájem pavilonu urgentní a intenzivní péče mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a zdravotnickým zařízením Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, tzv. zdanitelný nájem nemovitostí z hlediska DPH. Předmět zdanitelného nájmu byl následně rozšířen o nemovitost - budovu interního pavilonu v pořizovací ceně 118 556 159,14 Kč, která je součástí pozemku par. č. 4380/23 v k. ú. a obci Jihlava, a která je dotčena stavbou „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce pavilonu interny“, dle usnesení rady kraje 0100/03/2016/RK ze dne 19. 1. 2016.

Po uvedení do provozu části zrekonstruovaného pavilonu v rozsahu 6. a 7. nadzemního podlaží byla dle usnesení 0431/09/2017/RK zvýšena pořizovací cena zdanitelného předmětu nájmu budovy interního pavilonu o 94 063 180 Kč.

Po uvedení do provozu části zrekonstruovaného pavilonu v rozsahu 5. nadzemního podlaží byla dle usnesení 1203/09/2017/RK zvýšena pořizovací cena zdanitelného předmětu nájmu budovy interního pavilonu o 46 334 407,90 Kč.

Po uvedení do provozu části zrekonstruovaného pavilonu v rozsahu 4. nadzemního podlaží byla dle usnesení 1888/34/2017/RK zvýšena pořizovací cena zdanitelného předmětu nájmu budovy interního pavilonu o 45 421 356,73 Kč.

Stavba „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce pavilonu interny“ v areálu Nemocnice Jihlava pokračuje a v měsíci únoru 2018 bude dokončena a zkolaudována část prováděné rekonstrukce budovy interny tj. stavební práce týkající se 3. nadzemního podlaží. O náklady vynaložené za část dokončeného technického zhodnocení, rekonstrukce budovy interny ve výši 40 295 256,35 Kč, která je součástí pozemku par. č. 4380/23 v k. ú. a obci Jihlava je potřebné zvýšit pořizovací cenu zdanitelného předmětu nájmu.

Návrh řešení

Předmět nájmu a smluvní podmínky nájmu je potřebné změnit a aktualizovat tak, aby reflektovaly podmínky stanovené zákonem o DPH a vzniku plátcovství Kraje Vysočina k DPH, včetně možnosti uplatnění odpočtu DPH u nově realizované stavby „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce pavilonu interny“ v Nemocnici Jihlava.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-05-2018-37, kterým se předmět zdanitelného nájmu upravuje o náklady vynaložené za část dokončeného technického zhodnocení, rekonstrukce budovy interny ve výši 40 295 256,35 Kč.

Provedená úprava v předmětu nájmu má vliv na roční výši nájemného v roce 2018, které bylo sjednáno mezi Nemocnicí Jihlava (jako nájemcem) a Krajem Vysočina (jako pronajímatelem). S ohledem na skutečnost, že část předmětu nájmu dle dodatku č. 6 nemůže nájemce užívat v plném rozsahu po dobu rekonstrukce budovy interny, je výše nájemného navržena za tuto část předmětu nájmu ve výši 0,75 % pořizovací ceny. Obvyklá výše nájemného je sjednávána ve výši 1 % pořizovací ceny.

Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazena radě kraje.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví s materiálem souhlasí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě dle materiálu RK-05-2018-37.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-05-2018-37.

Odpovědnost Odbor majetkový, Nemocnice Jihlava
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz