Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-51: Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby poskytované Tomášem Rohovským – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-05-2018-51.pdf, RK-05-2018-51pr01.pdf , RK-05-2018-51pr02.doc

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-05-2018-51
Název Rozhodnutí o žádosti o poskytnutí dotace na provoz pečovatelské služby poskytované Tomášem Rohovským – návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, K. Píbilová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 22. 12. 2017 byla panem Tomášem Rohovským, IČO: 06549624, podána individuální žádost o poskytnutí dotace na rok 2018. Požadovány jsou finanční prostředky ve výši 392 400 Kč sloužící na zajištění základních činností poskytované pečovatelské služby (název sociální služby: Zdeňka – terénní pečovatelská služba) na období roku 2018.

Pan Tomáš Rohovský je na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, č.j.: KUJI 84296/2017, ze dne 14. 11. 2017, s účinností od 15. 11. 2017 oprávněn poskytovat pečovatelskou službu. Terénní pečovatelská služba je poskytována na území města Velké Meziříčí, Velká Bíteš a v přilehlých obcích.

Dne 9. 10. 2017 zemřela paní Zdeňka Lancmanová, která jako registrovaná poskytovatelka (na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 20. 2. 2013) zajišťovala terénní pečovatelskou službu na daném území, v důsledku této události oprávnění k poskytování služby pozbylo platnosti. Pan Tomáš Rohovský se následně rozhodl (jako bývalý zaměstnanec) vyřídit si oprávnění k poskytování služeb a pečovatelskou službu na daném území i nadále stávajícím uživatelům zajišťovat. Nový poskytovatel sociální služby disponuje stejným materiálním i personálním zajištěním (převzal zaměstnance) a plynule tak navázal na poskytování pečovatelských služeb v dané lokalitě. Parametry sociální služby se nezměnily a sociální služba (kapacita služby vyjádřená počtem úvazků) byla na základě Dodatku č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina zařazena v krajské síti sociálních služeb.

Z důvodu administrativních kroků souvisejících s vyřízením podané žádosti o registraci (žádost podána dne 20. 10. 2017) a následně z důvodu pozdního přidělení účtu v aplikaci OK služby – poskytovatel („Protokol o přidělení“ vystaven 8. 11. 2017, doručen dne 13. 11. 2017), prostřednictvím níž se podávají žádosti o dotaci z prostředků MPSV, a která byla pro tyto účely na rok 2018 otevřena v termínu do 10. 11. 2017, nebylo umožněno na rok 2018 žádost o dotaci z prostředků MPSV podat.

Aby byl poskytovatel schopen odpovídajícím způsobem zajistit fungování služby v roce 2018, podal tuto individuální žádost o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina - žádost je předložena v materiálu RK-05-2018-51, př. 1. Celkové plánované náklady na sociální službu na rok 2018 jsou vyčísleny na 1 112 400 Kč, požadavek na dotaci je ve výši 392 400 Kč. Na financování pečovatelské služby poskytované Zdeňkou Lancmanovou – osobním asistentem – pečovatelem (předchozím registrovaným poskytovatelem sociální služby) byla v roce 2017 poskytnuta dotace ve výši 266 000 Kč z prostředků MPSV a 56 000 Kč z rozpočtu kraje.

Výše navržené dotace (příspěvku kraje na vyrovnávací platbu) nepřevyšuje možnou dosažitelnou hranici finančních prostředků vypočtenou v souladu s pravidly použitými pro výpočet finanční podpory u ostatních financovaných služeb stejného druhu. Dotace je navržena v této výši, protože poskytování služby je uvedeným provozovatelem nově zahájeno, není jisté s jakým personálním zabezpečením a s jakými náklady bude služba v průběhu tohoto roku provozována. Podle aktuálního vývoje bude mít provozovatel možnost po uzavření hospodaření za první pololetí požádat o dofinancování do obvyklé výše příspěvku na vyrovnávací platbu.

Návrh řešení

Vzhledem k potřebě zajištění fungování poskytované sociální služby navrhuje odbor sociálních věcí částečně vyhovět žádosti a poskytnout dotaci v celkové částce 200 000 Kč v kompetenci rady kraje na financování provozních nákladů pečovatelské služby v roce 2018.

Odbor sociálních věcí zároveň navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a sociální politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 4351 - Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 200 000 Kč. Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou uvedenou v materiálu RK-05-2018-51, př. 2.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR02468.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci (ÚZ 00053).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a sociální politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 4351 – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení o částku 200 000 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci Tomáši Rohovskému, IČO: 06549624, ve výši 200 000 Kč na financování pečovatelské služby dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-05-2018-51, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz