Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-53: 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.

RK-05-2018-53.pdf, RK-05-2018-53pr01.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací RK-05-2018-53
Název 5. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj I.
Zpracoval R. Sýkora, E. Komínková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval projekt s názvem "Transformace Domova Háj I.", který byl financován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP). Cílem projektu byl nákup a rekonstrukce rodinného domu ve Světlé nad Sázavou, pro poskytování pobytové služby domov pro osoby se zdravotním postižením. Od 5.  2.  2018 jsou v rekonstruovaných prostorách Domovem Háj, příspěvkovou organizací, poskytovány sociální služby komunitního typu pro 6 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. V průběhu měsíce únor 2018 budou uhrazeny poslední faktury za nákup vybavení a dokončena nezbytná administrativa související s ukončením projektu, který je dle projektu stanoven na 28.  2. 2018. Projekt je první etapou procesu úplné transformace Domova Háj, příspěvkové organizace.

Na základě výsledků realizovaných výběrových řízení a skutečné fakturace posledních výdajů, odbor sociálních věcí zpracovává 5. žádost o změnu v projektu, spočívající v úpravě plánovaného rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů. Žádost o změnu je třeba podat před samotným ukončením projektu a zpracováním závěrečné žádosti o platbu.

Změna v rozpočtu spočívá v přesunu výdajů z některých položek, na kterých nedocházelo k plánovanému čerpání, na položky, kde došlo k jejich přečerpání tak, aby se předešlo navýšení nezpůsobilých výdajů. Jednalo se např. o navýšení výdajů na stavební práce z důvodu proběhlých více a méně prací na základě dodatku č. 1 smlouvy o dílo, snížení výdajů za nákup vybavení na základě výsledku výběrového řízení a snížení původně plánovaných mzdových výdajů. Celkově dochází ke snížení rozpočtu projektu z původních 8 295 876,15 Kč na 7 841 280,31 Kč, čímž došlo nejen ke snížení způsobilých výdajů z 7 147 163,84 Kč na 7 032 457,40 Kč, ale především ke snížení nezpůsobilých výdajů projektu z 1 148 712,31 Kč na 808 822,91 Kč. Nezpůsobilé výdaje v sobě zahrnují pouze výdaje za nákup nemovitostí nad rámec ceny stanovené ve znaleckém posudku, výdaje za nákup pozemku překračující limit stanovený výzvou a dále pak výdaje za inženýrkou činnost, správní poplatky a za zpracování znaleckých posudků, které jsou v rámci výzvy č. 7 IROP věcně nezpůsobilé. Podrobnější informace jsou uvedeny v Žádosti o změnu, materiál RK-05-2018-53, př. 1.

Finální rozpočet projektu bude znám až po kontrole veřejné zakázky na stavební práce a po schválení této žádosti o změnu ze strany kontrolního orgánu - Centrum pro regionální rozvoj.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje schválit změnu v projektu dle materiálu RK-05-2018-53 a uložit odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu do systému MS2014+ dle požadavků IROP.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

změnu v projektu dle materiálu RK-05-2018-53;

ukládá

odboru sociálních věcí zapracovat tuto změnu do systému MS2014+ dle požadavků IROP.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz