Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-62: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018

RK-05-2018-62.pdf, RK-05-2018-62pr01.xls

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-05-2018-62
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018
Zpracoval P. Hamáčková, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci rozvojového programu Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 a jejich zprostředkování právnickým osobám.

Účelem programu je zajistit dostatečnou odbornou personální podporu pro realizaci § 16 školského zákona poskytnutím mzdových prostředků na činnost odborných pracovníků včetně zákonných odvodů. Navýšení kapacit se realizuje rozšířením pozic o činnost dalšího odborného pracovníka. Zařízení samostatně rozhodne o tom, jaké pracovní pozice rozšíří. Je však nutné využít navýšení pro zvýšení počtu pracovníků poskytujících poradenskou službu – psycholog, pedagog, speciální pedagog nebo sociální pracovník.

MŠMT rozhodnutím č. MSMT-28967-10/2017-3 poskytlo kraji finanční prostředky v celkové výši 8 068 214 Kč s účelovým určením pro právnické osoby uvedené v materiálu RK-05-2018-62, př. 1. Schválené navýšení pracovních úvazků pro odbornou podporu činí celkem 12,6 úvazků.

Návrh řešení

Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, krajský úřad v přenesené působnosti přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení a o přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

OŠMS radě kraje navrhuje: 

  • schválit navýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 8 068 214 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 dle tabulky 1 materiálu 
    RK-05-2018-62, př. 1;
  • doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 dle materiálu RK-05-2018-62, př. 1.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 8 068 214 Kč – na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 (UZ 33069).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 8 068 214 Kč dle materiálu RK-05-2018-62;
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 dle tabulky 1 materiálu RK-05-2018-62, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-05-2018-62, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický (28. 2. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (27. 3. 2018)
Termín 27. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz