Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-68: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-05-2018-68.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-05-2018-68
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I schválilo MŠMT dotaci:

 1. Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť na dva projekty v celkové výši 1 163 384 Kč;
 2. Gymnáziu Velké Meziříčí v celkové výši 407 102 Kč

  na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 1 570 486 Kč).

MŠMT převedlo na účet kraje první zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 942 291,60 Kč (tj. 60 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů):

 1. Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť ve výši 698 030,40 Kč;
 2. Gymnáziu Velké Meziříčí ve výši 244 261,20 Kč.
Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

 • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 942 291,60 Kč (§ 3121 – Gymnázia ve výši 244 261,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 698 030,40 Kč);
 • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 942 291,60 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 244 261,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 698 030,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 942 291,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
 • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 698 030,40 Kč;
 • Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 244 261,20 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-05-2018-68.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz