Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-70: Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-05-2018-70.pdf, RK-05-2018-70pr01.pdf , RK-05-2018-70pr02.pdf , RK-05-2018-70pr03.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-05-2018-70
Název Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádost o převod Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-70, př. 2.

Výše popsaná žádost o převod Smlouvy (ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2016), která tvoří materiál RK-05-2018-70, př. 2, nemá vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Jedná se o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem změny je darování nemovitosti se souhlasem Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu, která mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatek k této Smlouvě.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedený případ posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č 2 ke Smlouvě, dle materiálu RK-05-2018-70, př. 3. Celé znění Smlouvy včetně dodatku č. 1 je obsahem materiálu RK-05-2018-70, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-05-2018-70, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz