Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2018-78: Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti životního prostředí a místní Agendy 21 a Zdraví 2020

RK-05-2018-78.pdf, RK-05-2018-78pr01.docx

Číslo materiálu 78
Číslo jednací RK-05-2018-78
Název Pořízení propagačních předmětů k zajištění aktivit v oblasti životního prostředí a místní Agendy 21 a Zdraví 2020
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál se týká schválení jednorázového pořízení propagačních předmětů nad rámec limitů stanovených Směrnicí pro nakládání s propagačními předměty.

Kraj Vysočina realizuje aktivity zaměřené na podporu předcházení vzniku odpadů v souladu s Plánem odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 a s Krajskou koncepcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty pro období 2018 – 2025, jejíž součástí je i podpora místní Agendy 21 a Zdraví 2020.

Příjemcem propagačních předmětů je dětská i dospělá populace, přehled aktivit je uveden v příloze č. 1. Oprávněnou osobou k použití propagačních předmětů je Ing. Bc. Martin Hyský, radní kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí. Jedná se o nákup 2 000 ks kelímků s klipem pro opakované použití v celkové výši cca 50 000 Kč.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství navrhuje radě kraje schválit pořízení propagačních předmětů na podporu předcházení vzniku odpadů dle materiálu RK-05-2018-78. Pořízení propagačních materiálů bude hrazeno z kapitoly Životního prostředí a zemědělství, § 3727 - Prevence vzniku odpadů.

Osobou oprávněnou použít propagační materiály je radní kraje Ing. Bc. Martin Hyský.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

nemá k návrhu usnesení žádné připomínky.

Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí

Návrh usnesení schvaluje

jednorázové pořízení propagačních předmětů dle materiálu RK-05-2018-78.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz