Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-10: Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina

RK-05-2020-10.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-05-2020-10
Název Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) užívají nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

V průběhu roku 2019 a 2020 schválila rada kraje dodatky ke smlouvám o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi. Tyto dodatky řeší změny v předmětu nájmu nemocnic a s tím související aktualizace výše nájemného (změny se týkají tzv. zdaňovaného nájemného ve vztahu k zákonu o DPH i tzv. nezdaňovaného nájemného).

V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba provést změnu výše nájemného u nemocnic a zohlednit ji v rozpočtu kraje na rok 2020, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušného rozpočtového opatření radou kraje.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u nemocnic, v souladu se změnami nájemného dle dodatků ke smlouvám o nájmu nemovitostí.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz a investiční příspěvek v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) celkem o částku 2 089 180 Kč o nájemné, placené:

  • Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 610 080 Kč;
  • Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 800 400 Kč;
  • Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, ve výši 74 600 Kč;
  • Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací, ve výši 153 770 Kč;
  • Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 450 330 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 1 163 910 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 608 930 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:

  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 606 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 61 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 145 910 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 351 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 608 930 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného nemocnicemi o částku 316 340 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 18. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz