Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-11: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-05-2020-11.pdf, RK-05-2020-11pr01.xls

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-05-2020-11
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – přijetí dotací na realizaci projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice Třebíč“) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) v rámci 31. výzvy. Nemocnice Třebíč v rámci tohoto projektu realizuje dvě akce „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ (dále jen „Projekt ZT“). Třetí etapa Projektu ZT byla ukončena k 30. 10. 2019 a v průběhu listopadu byla podána žádost o platbu a zpráva o realizaci Projektu ZT. Dne 30. 1. 2020 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 8 175 016,79 Kč.

Usnesením č. 1394/25/2017/RK udělila Rada Kraje Vysočina souhlas s realizací projektu „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ (dále jen „Projekt PACS“) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen „Nemocnice Havlíčkův Brod“) předkládaného do IROP v rámci 26. výzvy. První etapa Projektu PACS byla ukončena k 30. 9. 2019 a v průběhu října byla podána žádost o platbu a zpráva o realizaci Projektu PACS. Dne 24. 1. 2020 byl řídícím orgánem vydán pokyn k platbě ve výši 4 464 350,10 Kč.

V průběhu měsíců ledna a února 2020 byly na účet kraje u České národní banky připsány finanční prostředky v celkové výši 12 639 366,89 Kč určené na realizaci Projektu ZT a Projektu PACS. Dotace jsou určeny na neinvestiční a investiční výdaje projektů.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Třebíč a Nemocnice Havlíčkův Brod ve výši účelově určených dotací poukázaných Ministerstvem pro místní rozvoj na účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz podle § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 12 639 366,89 Kč (ÚZ 107517969, 107117968, 107517016, 107117015) určených pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci za třetí etapu projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci za první etapu projektu „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ realizovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 1 054 610,64 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 996 021,16 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 58 589,48 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 450 433,44 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 604 177,20 Kč,

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zdravotnické technologie a  vybavení“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-05-2020-11, př. 1;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 11 584 756,25 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 10 941 158,68 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 643 597,57 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u:
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 7 724 583,35 Kč,
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 3 860 172,90 Kč,

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektů „Zdravotnické technologie a  vybavení“ a „Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-05-2020-11, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 18. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz