Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-12: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“

RK-05-2020-12.pdf, RK-05-2020-12pr01.pdf , RK-05-2020-12pr02.pdf , RK-05-2020-12pr03.docx

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-05-2020-12
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále jen „Nemocnice“) se dle materiálu RK-05-2020-12, př. 1 obrátila na zřizovatele s žádostí o příspěvek ve výši 30 000 Kč na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“, která se bude konat dne 21. 5. 2020 v nové aule Vysoké školy polytechnické Jihlava. Obecný program konference je uveden v materiálu RK-05-2020-12, př. 2. Zároveň na základě žádosti udělil hejtman Kraje Vysočina připravované konferenci záštitu.

Plánované celkové náklady jsou ve výši 150 000 Kč a plánované celkové výnosy činí 120 000 Kč (účastnický poplatek, sponzorské příspěvky). Příspěvek ve výši 30 000 Kč by byl určen na úhradu provozních nákladů.

Účelem příspěvku je podpora odborných setkání regionálního a celostátního významu pořádaných nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina. Pro informaci je v materiálu RK-05-2020-12, př. 3 uveden přehled příspěvků na obdobné akce pořádané nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina od roku 2008.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit pro Nemocnici poskytnutí příspěvku na pořádání konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“ ve výši 30 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina. Finanční prostředky budou uvolněny nejpozději do 30 dnů po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz zřizovateli.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 30 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 30 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním konference: Jihlavské dny urgentní medicíny s podtitulem „Je to na hlavu“;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 31. 7. 2020.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz