Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-30: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 2. etapa

RK-05-2020-30.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-05-2020-30
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov II.“- 2. etapa
Zpracoval L. Weber, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší přijetí ex-post dotace ve výši 1 386 224,26 Kč za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Cílem projektu je vznik komunitních domácností se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a službou chráněné bydlení pro 24 klientů v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou, včetně prostoru pro denní programy klientů v Novém Městě na Moravě. Projekt je součástí procesu úplné transformace příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov a je realizován v rámci Výzvy 49 IROP.

Dle nastaveného harmonogramu projektu byla usnesením rady kraje č. 1779/32/2019/RK dne 29. 10. 2019 schválena a následně i podána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 2. etapu projektu, která probíhala od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2019. Centrum pro regionální rozvoj po provedení kontroly potvrdilo způsobilé výdaje ve výši 1 540 249,19 Kč. V souladu s dotačními podmínkami byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj poukázána na účet Kraje Vysočina dotace ve výši 1 386 224,26 Kč (90 % ze způsobilých výdajů etapy).

Celkový rozpočet projektu, jehož realizace bude probíhat do 30. 6. 2021, činí 93 420 829,88 Kč, přičemž výše dotace z IROP byla schválena ve výši 81 000 000,00 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace je tvořen povinným podílem příjemce a neuznatelnými výdaji projektu (např. cena znaleckých posudků, správní poplatky, ceny stavebních prací nad předpokládané náklady a víceprací, atp).

Návrh řešení

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 5. 2. 2020 poukázána dotace projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 1 386 224,26 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 386 224,26 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 386 224,26 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 21. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz