Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-52: Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny

RK-05-2020-52.pdf, RK-05-2020-52pr01.pdf , RK-05-2020-52pr02.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-05-2020-52
Název Tarif Veřejné dopravy Vysočiny a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina dlouhodobě směřuje k zavedení integrovaného dopravního systému pod názvem Veřejná doprava Vysočiny (dále jen VDV). Jedním z důležitých kroků je vznik jednotného přestupního, zónově relačního tarifu kraje. Rada Kraje Vysočina dne 4. 2. 2020 usnesením č. 0202/04/2020/RK vydala Nařízení Kraje Vysočina o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb ve VDV. Dané nařízení je závazné pro dopravce zapojené do VDV.

Nyní, jako následný krok je nutné schválit Tarif Veřejné dopravy Vysočina, který upravuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému VDV a ve vlacích zapojených do systému VDV.

Současně je nutné schválit Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, které následně v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb.,  o silniční dopravě, v platném znění, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a dle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, v platném znění, vyhlašuje daný dopravce.

Tarif VDV je uveden v materiálu RK-05-2020-52, př. 1.

Smluvní přepravní podmínky VDV jsou uvedeny v materiálu RK-05-2020-52, př. 2.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 1 a Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Tarif Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 1;

schvaluje

Smluvní přepravní podmínky Veřejné dopravy Vysočiny, dle materiálu RK-05-2020-52, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz