Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2020-56: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

RK-05-2020-56.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-05-2020-56
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Zpracoval O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MMR na realizaci projektu příspěvkové organizace kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále také "IROP") a jejich zprostředkování této organizaci.

V rámci IROP schválilo MMR dotaci Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 na projekt "Rekonstrukce minimlékárny". Cílem projektu je využití stávajících prostor organizace a jejich zhodnocení za účelem vybudování učebny sloužící žákům škol a laické veřejnosti k praktickému využití v rámci vzdělávacího procesu, jehož obsahem je seznámení se s technologickým procesem zpracování mléka a výrobou mléčných výrobků. Součástí realizace projektu je mj. stavební úprava prostor a jejich vybavení potřebným technologickým zařízením.

Na základě žádosti o platbu MMR na účet kraje pro tuto organizaci převedlo prostředky ve výši 1 383 529,88 Kč.

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 1 383 529,88 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 157 918,31 Kč a zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 225 611,57 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 383 529,88 Kč, která je určena pro příspěvkovou organizaci zřizovanou krajem na realizaci projektu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (ÚZ 17016 a ÚZ 17969).

 

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 157 918,31 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 1 225 611,57 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 383 529,88  Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 157 918,31 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 1 225 611,57 Kč Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz