Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-02: Rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace

RK-05-2021-02.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-05-2021-02
Název Rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace na řešení krizové situace
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč, určenou na řešení krizové situace z důvodu epidemie viru SARS CoV-2.

 

Na základě žádosti hejtmana Kraje Vysočina č. j. KUJI 1686/2021 ze dne 8. 1. 2021 bylo rozhodnuto Ministerstvem financí dne 28. 1. 2021 poskytnout Kraji Vysočina neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá krajem v rámci řešení krizové situace, realizovaná v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu, který vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč určené na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá krajem v rámci řešení krizové situace (ÚZ 98032).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 10 000 000 Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Krajem Vysočina v rámci řešení krizové situace.

Odpovědnost Odbor ekonomický, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz