Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-21: Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021

RK-05-2021-21.pdf, RK-05-2021-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-05-2021-21
Název Rozpočtové opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) na rok 2021 na částku 38 256 000 Kč, určených na přípravu opatření na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent nezbytných pro realizaci nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a z toho vyplývající rozpočtové opatření. 

 

V souladu s usnesením Vlády ČR č. 739 ze dne 23. 10. 2017, má Kraj Vysočina zajistit přípravu stavebních opatření a staveb na dopravní infrastruktuře využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent pro dostavbu nového jaderného zdroje jaderné elektrárny Dukovany po silnicích ve vlastnictví kraje. Na základě žádosti ČEZ a.s. na MDČR ze dne 21. 11. 2017 (dop. zn. 182/2017-520-DOP/30) a proběhlého jednání na SFDI  dne 4. 1. 2018., bylo  dohodnuto, že příprava potřebných stavebních opatření a staveb bude hrazena z prostředků SFDI. Dle výše uvedených skutečností byly Kraji Vysočina poskytnuty v loňském roce prostřednictvím rozpočtu SFDI finanční prostředky ve výši 41 361 000 Kč. Prostředky pro letošní rok jsou odsouhlaseny ve výši 38 256 000 Kč.  Na základě těchto podkladů předložil SFDI návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 pod číslem smlouvy 136/2021 (dále jen Smlouva), která je přílohou materiálu RK-05-2021-21, př. 1

V loňském roce nebyly dočerpány prostředky ve výši 33 678 000 Kč. Kraj Vysočina požádal o převod těchto prostředků do roku 2021. V případě schválení převodu bude tento řešen formou dodatku ke Smlouvě.

 

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 136/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-05-2021-21, př. 1.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o poskytnuté finanční prostředky ze SFDI ve výši 38 256 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 38 256 000 Kč určenou na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany (ÚZ 91628).

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 136/2021 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-05-2021-21, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 -  Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 -  Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 38 256 000 Kč na přípravu stavebních opatření a staveb využitelných pro přepravu nadrozměrných a těžkých komponent pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-05-2021-21, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz