Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-49: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

RK-05-2021-49.pdf

Číslo materiálu 49
Číslo jednací RK-05-2021-49
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“, akronym „ConnReg AT-CZ“. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem a podává tak souhrnně za všechny partnery zprávu o projektu, jejíž součástí je i žádost o platbu. Dotace je určena pro partnera Jihočeský kraj, kterému bude v plné výši přeposlána.  

 

Usnesením č. 0530/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.

Kraj Vysočina jako vedoucí partner projektu ConnReg AT-CZ, registrační číslo ATCZ1, podává souhrnně za všechny projektové partnery zprávu o projektu, jejíž součástí je rovněž žádost o platbu. Za 8. monitorovací období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 byla první zpráva o projektu podána dne 16. 10. 2020 za všechny projektové partnery, bez partnera č. 2, Jihočeského kraje, protože v té době kontrolní orgán 1. stupně nevystavil tomuto partnerovi prohlášení o způsobilých výdajích. Z tohoto důvodu byla dne 18. 12. 2020 podána 2. zpráva o projektu za 8. monitorovací období pouze za Jihočeský kraj. Přijatá dotace od řídícího orgánu kryje 85 % z certifikované částky, tj. 14 277,81 €. Dne 2. 2. 2021 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 4211011840/6800, dotace ve výši 14 277,81 €. Tuto částku je nutné podle Příručky pro příjemce Programu Interreg V-A AT-CZ převést Jihočeskému kraji na jejich bankovní účet do 14 kalendářních dní od připsání dotace.

Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o částku 367 248,12 Kč (14 277,81 €).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 367 248,12 Kč (14 277,81 €) a převod celé částky dotace na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 367 248,12 Kč (14 277,81 EUR), které byly připsány na zvláštní účet projektu dne 2. 2. 2021.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 367 248,12 Kč (14 277,81 €);
  • převod finančních prostředků na bankovní účet projektového partnera, Jihočeského kraje, ve výši 14 277,81 €.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 26. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz