Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-54: Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“

RK-05-2021-54.pdf, RK-05-2021-54pr01.xls

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-05-2021-54
Název Rozpočtové opatření na kapitole Kultura – přijetí finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj (dále také „MMR“) ve výši 138 317,40 Kč za třetí monitorovací období určených pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci (dále také „Muzeum“) na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ (dále jen „I-CULT“).

 

Muzeum realizuje uvedený projekt v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020.

Dne 5. 2. 2021 byly na bankovní účet kraje u ČNB připsány finanční prostředky z MMR, představující 5% podíl státního rozpočtu na dílčí části projektu ve výši 138 317,40 Kč (5 335,29 EUR), určených pro Muzeum. Přehled výše poskytnutých dotací z programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika, státního rozpočtu a poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu "I-CULT" je obsahem materiálu RK-05-2021-54, př. 1.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 138 317,40 Kč (z toho ÚZ 110117051 ve výši 98 356,86 Kč a ÚZ 110117988 ve výši 39 960,54 Kč), určené pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“, realizovaného v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká Republika  2014-2020.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 98 356,86 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 39 960,54 Kč (ÚZ 110117988) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
  • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o částku 98 356,86 Kč a „Investiční příspěvek“ ve výši 39 960,54 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz