Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-05-2021-75: Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a úprava usnesení RK

RK-05-2021-75.pdf, RK-05-2021-75pr01.pdf

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-05-2021-75
Název Rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí – povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a úprava usnesení RK
Zpracoval Š. Hávová
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Podle zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen „zákon o náhradě škod“), se poskytuje ze státního rozpočtu náhrada škody, která byla způsobena vybranými zvláště chráněnými živočichy.

Odbor životního prostředí a zemědělství posoudí z předložených žádostí a podkladů, zda byly splněny podmínky zákona o náhradě škod pro vyplacení náhrady škody a zda škodu způsobil vybraný zvláště chráněný živočich. Nejsou-li pochybnosti o vzniku škody a o výši požadované náhrady, bezodkladně zašle své stanovisko se žádostí Ministerstvu financí, které poskytne neinvestiční dotaci. Krajský úřad je povinen oprávněnou náhradu škody zaplatit poškozenému nejpozději do čtyř měsíců ode dne, kdy obdržel žádost od poškozeného, a to se zohledněním doby potřebné na provedení finančních operací, nezbytných pro poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zároveň odbor navrhuje úpravu původního usnesení RK v četnosti předkládání žádostí.

Návrh řešení

Na účet Kraje Vysočina byla Ministerstvem financí v období 1. 1. 2021 – 3. 2. 2021 poukázána státní účelová neinvestiční dotace dle materiálu RK-05-2021-75, př. 1. Vyplacené náhrady škody se týkaly škody způsobené vydrou říční. Kladně byly vyřízeny všechny žádosti.

Bližší informace k počtu vyplacených náhrad škod způsobených na rybách vydrou říční, kormoránem velkým, bobrem evropským a vlkem v uplynulých obdobích jsou k dispozici na internetu kraje (https://www.kr-vysocina.cz/nahrada-skody-chranenymi-zivocichy/ds-301337/p1=34182). Jsou zde uvedeny pouze náhrady škody, které byly zapracovány do rozpočtu Kraje Vysočina.

Odbor životního prostředí a zemědělství a odbor ekonomický navrhují radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF na náhrady škod způsobených na rybách vydrou říční a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-05-2021-75, př. 1.

Zároveň navrhují úpravu původního usnesení 0025/01/2006/RK, kde bylo citováno, že RK souhlasí: s průběžným vyplácením přijatých dotací na škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy oprávněným příjemcům na základě podmínek o postupu vyplácení náhrad podle zákona č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných dokladů dle daných postupů s tím, že odbor životního prostředí a odbor ekonomický předloží radě kraje k jednorázovému schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků vždy samostatně po ukončení 1. pololetí a 2. pololetí rozpočtového roku.

Nyní ovšem na základě schváleného rozpočtu na rok 2021 usnesení 0580/08/2020/ZK ze dne 22. 12. 2020 máme na kapitole Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť stanovenu finanční částku ve výši 400 000 Kč. Z výše uvedeného důvodu navrhujeme nové usnesení RK.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva financí v celkové výši 505 637 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (ÚZ 98278).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF v celkové výši 505 637 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-05-2021-75, př. 1;

souhlasí

s průběžným vyplácením přijatých dotací na škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy oprávněným příjemcům na základě podmínek o postupu vyplácení náhrad podle zákona č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušných dokladů dle daných postupů s tím, že odbor životního prostředí a zemědělství bude předkládat orgánům kraje ke schválení rozpočtové opatření o celkovém objemu přijatých a vyplacených účelových prostředků vždy po vyčerpání částky alokované v rozpočtu na kapitole Životní prostředí pro tyto účely.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 2. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz