Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-06-2018-09: Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání

RK-06-2018-09.pdf, RK-06-2018-09pr01.doc , RK-06-2018-09pr02.doc , RK-06-2018-09pr03.pdf , RK-06-2018-09pr04.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-06-2018-09
Název Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – příspěvek na podporu vzdělávání
Zpracoval J. Dvořáková, H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

V návaznosti na prioritu č. 1 programové (strategické) části platného Zdravotního plánu Kraje Vysočina - LIDSKÉ ZDROJE ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU a na prioritní oblast 2: Kvalitní a dostupné veřejné služby, opatření 2.2 Lidské zdroje ve zdravotnictví Programu rozvoje Kraje Vysočina, je odborem zdravotnictví navrhován další postup v řízeném vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „zdravotnické PO“). Cílem obou priorit je vytvářet vhodné podmínky k udržení kvalifikovaných lékařů a dalšího zdravotnického personálu; zajistit systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, nabízet možnost dalšího profesního růstu jak v odborných, tak v manažersko-komunikačních dovednostech, a to nejen u zdravotnických, ale i nezdravotnických pracovníků.

Pro rok 2017 byl zdravotnickým PO poskytnut příspěvek na podporu vzdělávání usnesením č.  0374/08/2017/RK. Byla provedena analýza spokojenosti a hodnocení vzdělávacích akcí spolufinancovaných Krajem Vysočina za rok 2017 – mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o. (dále jen „VA 2017“). Vyhodnocení spokojenosti účastníků VA 2017 je uvedeno v materiálu RK-06-2018-09, př. 1 a bylo vypracováno pomocí dotazníkového šetření dle materiálu RK-06-2018-09, př. 2. Závěrečná analýza vzdělávacího programu pro sektor zdravotnictví realizovaného společností EFEKT PLUS s.r.o. za rok 2017 je obsažena v materiálu RK-06-2018-09, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje, s ohledem na materiál RK-06-2018-09, př. 1 schválit poskytnutí příspěvku na provoz určeného na podporu vzdělávání zaměstnanců zdravotnických PO v celkové výši 1 680 000 Kč.

Důvodem podpory vzdělávání je zajištění strategického řízení zdravotnických PO, profesního a  odborného růstu zdravotnického personálu nutného pro zajištění kvalitní zdravotní péče. Příspěvek bude možné použít k úhradě účastnických poplatků na externě pořádané semináře, ale i výdajů zdravotnických PO na vlastní realizaci (zajištění) vzdělávacích aktivit. U nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, bude upřednostňováno především vzdělávání zdravotníků před nezdravotníky.

Vzdělávací aktivity se v organizacích uskutečňují na základě plánu vzdělávání, který je každý rok sestavován v souladu s požadavky a potřebami jednotlivých oddělení.

Dle informací získaných od ředitelů zdravotnických PO v roce 2018 plánují příspěvek použít zejména na úhradu vzdělávacích modulů zaměřených na syndrom vyhoření, komunikaci, sdělování citlivých informací, asertivní výcvik, týmovou spolupráci. Dále také na spolufinancování stáží pro lékaře na tzv. „vyšších“ pracovištích a jiných odborných seminářů pro lékařské, nelékařské, tak i nezdravotnické pracovníky.

Prostředky na vzdělávání budou organizacím poskytnuty jako příspěvek na provoz podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a  je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor informatiky

podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-09.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 680 000 Kč při současném snížení položky 5167 – Služby školení a vzdělávání o částku 1 680 000 Kč;
 • navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 300 000 Kč
  • Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 150 000 Kč
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 000 Kč

   za účelem podpory vzdělávání zaměstnanců zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-06-2018-09, př. 4;

ukládá

ředitelům všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví:

 • žádost o předchozí schválení využití příspěvku (účast na externím školení, druh pořádané vzdělávací akce včetně celkových nákladů), která bude nutnou podmínkou pro následné poskytnutí příspěvku na provoz;
 • žádost o poskytnutí příspěvku, a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 16. 7. 2018 za I.  pololetí a do 14. 12. 2018 za II. pololetí. Součástí žádosti bude kopie účetního dokladu s  vyčíslením případně uplatňovaného nároku na odpočet DPH a kopie výpisu z bankovního účtu (pokladního dokladu) dokládající jeho úhradu;
 • kompletní vyúčtování školících akcí nejpozději do 14. 12. 2018, ve kterém bude uvedeno: název vzdělávací aktivity, přehled účastníků vzdělávací aktivity, datum schválení odborem zdravotnictví, datum konání, celková částka, datum úhrady závazku, vyhodnocení přínosů vzdělávací akce;
 • vyplněné dotazníky účastníků vzdělávacích akcí (mimo akcí pořádaných společností EFEKT PLUS s.r.o.) spolufinancovaných Krajem Vysočina (RK-06-2018-09, př. 2), a to průběžně nebo pololetně nejpozději do 16. 7. 2018 za I. pololetí a do 14. 12. 2018 za II.  pololetí.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 14. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz